Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – kwiecień/maj 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W kwietniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 3,58% przy benchmarku, który spadł o 0,40%.


W ciągu ostatnich miesięcy akcje europejskie korzystały na spadających cenach ropy i gazu oraz na ponownym otwarciu chińskiej gospodarki.

Dzięki temu, wzrosły one zarówno nominalnie, jak i relatywnie przykładowo do rynku amerykańskiego. Przełożyło się to również na umocnienie euro do dolara amerykańskiego. Wpływ pierwszego z wymienionych czynników zaczął jednak słabnąć w ostatnim czasie, gdy ceny surowców energetycznych przeszły w konsolidację. Jeśli chodzi o drugi czynnik, to wydaje się, że po początkowo silnych wzrostach aktywności w Chinach ich dynamika zaczyna słabnąć. Dodatkowo umocnienie złotówki do innych walut, w szczególności do euro, w kwietniu wpłynęło negatywnie na nominalny wynik funduszu.

Wzrosty na rynkach napędzane są głównie przez największe spółki, co widoczne jest w szczególności w Stanach Zjednoczonych, lecz nie tylko. Jednocześnie w niewielu przypadkach wzrosty kursów akcji poparte były wzrostem oczekiwań co do przyszłych zysków spółek. Oznacza to wzrost zarówno obecnych jak i przyszłych wskaźników wyceny tych firm.

Inflacja w ostatnim czasie spowolniła w większości regionów, co wynika ze stosunkowo wysokiej bazy, spadających cen surowców energetycznych i niższych stawek frachtowych. Rosną jednak wynagrodzenia i oczekiwania pracowników. W Niemczech wynagrodzenie 2,5 miliona pracowników sektora publicznego w ciągu najbliższych 2 lat wzrośnie łącznie o 12%. Inflacja bazowa wciąż jednak pozostaje na poziomach, które są nieakceptowalne przez banki centralne, stąd wciąż słychać liczne wypowiedzi zarówno bankierów w Europie jak i Ameryce potwierdzające, że stopy procentowe pozostaną na wysokich poziomach na dłużej.

Kryzys bankowy w USA w ostatnim czasie nie nabierał na sile, jednak ciężko mówić, że wszystkie problemy zostały już rozwiązane, biorąc pod uwagę postępujący odpływ depozytów z banków regionalnych. Jednocześnie banki amerykańskie i europejskie wciąż zaostrzają standardy udzielania kredytów, a z wielu branż dochodzą głosy o opóźnianiu decyzji inwestycyjnych, w szczególności związanych z wysoko budżetowymi projektami.

Ze względu na utrzymującą się niepewność odnośnie przyszłych wyników spółek, skład portfela nie ulega istotnym zmianom, przeważają spółki z sektora energetyczne i spółki o charakterze defensywnym. Wciąż jednak poszukujemy okazji inwestycyjnych w różnych sektorach.

W kwietniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 3,58% przy benchmarku, który spadł o 0,40%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min