Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – maj/czerwiec 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W maju Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 3.30% przy benchmarku, który spadł o 3.55%.


W ostatnim czasie obserwujemy rozbieżności w zachowaniu poszczególnych instrumentów.

Wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją i jej potencjalnymi zastosowaniami oraz spółkami, które mogą na tym trendzie skorzystać, przełożył się na wyceny niektórych spółek technologicznych, zwłaszcza z branży półprzewodników. To z kolei przełożyło się również na rekordowe napływy nowych środków do funduszy technologicznych, przy jednoczesnym braku napływów na szeroki rynek akcji. Jednocześnie fundusze rynku pieniężnego wciąż cieszą się zainteresowaniem, przyciągając środki niedawno lokowane na depozytach. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla rynku akcji i od początku roku do tych funduszy napłynęło ponad 700 miliardów USD. W ciągu ostatniego miesiąca gorzej radziły sobie chociażby spółki oferujące dobra ponadpodstawowe, takie jak ubrania czy samochody.

Zakończenie polityki zero-covid w Chinach, z którym wielu inwestorów wiązało duże nadzieje i co początkowo przełożyło się na poprawę aktywności w przemyśle, przestaje dawać pozytywne efekty dla gospodarki. Ostatnie nienajlepsze dane PMI z Chin to potwierdzają i jeśli Chiny nie zdecydują się na znaczący program wsparcia gospodarki, ciężko oczekiwać istotnej poprawy tych wskaźników. Rynek obligacji wykazuje podobną specyfikę co rynek akcji. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku ryzykownych obligacji o ocenie CCC, gdzie ponad połowa obligacji oferuje oprocentowanie +/- 4 punkty procentowe od oprocentowania całego indeksu. Może to wskazywać na to, że inwestorzy koncentrują się na bezpieczniejszych papierach i są gotowi zaoferować za nie pewną premię, unikając jednocześnie bardziej ryzykownych instrumentów finansowych. W przeszłości takie zachowanie rynku występowało w okresach podwyższonej niepewności.

W ramach funduszu/strategii wciąż utrzymuje się przewaga spółek energetycznych. Jednym z argumentów za taką strukturą portfela jest wycena spółek na podstawie przepływów pieniężnych, jakie generują. W przypadku sektora energetycznego w Europie prognozowane przepływy pieniężne w relacji do kapitalizacji utrzymują się na dwucyfrowym poziomie. W latach 2006-2020 wskaźnik ten oscylował w okolicach zera, co wynikało z faktu, że spółki z tego sektora inwestowały znaczną część wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej w rozwój biznesu. W ciągu ostatnich trzech lat ich strategia uległa istotnej zmianie. Przekłada się to oczywiście na wyższy poziom generowanej gotówki już teraz. Jednocześnie, ze względu na podobne zachowanie całej branży, może to skutkować wyższymi cenami ropy w przyszłości, co także powinno wpłynąć pozytywnie na przyszłe przepływy pieniężne.

W maju Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 3.30% przy benchmarku, który spadł o 3.55%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min