Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – maj/czerwiec 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w maju spadek o 3.45%, podczas gdy benchmark spadł o 3.61%.


W ostatnim czasie obserwujemy rozbieżności w zachowaniu poszczególnych instrumentów.

Wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją i jej potencjalnymi zastosowaniami oraz spółkami, które mogą na tym trendzie skorzystać, przełożył się na wyceny niektórych spółek technologicznych, zwłaszcza z branży półprzewodników. To z kolei przełożyło się również na rekordowe napływy nowych środków do funduszy technologicznych, przy jednoczesnym braku napływów na szeroki rynek akcji. Jednocześnie fundusze rynku pieniężnego wciąż cieszą się zainteresowaniem, przyciągając środki niedawno lokowane na depozytach. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla rynku akcji i od początku roku do tych funduszy napłynęło ponad 700 miliardów USD. W ciągu ostatniego miesiąca gorzej radziły sobie chociażby spółki oferujące dobra ponadpodstawowe, takie jak ubrania czy samochody.

Zakończenie polityki zero-covid w Chinach, z którym wielu inwestorów wiązało duże nadzieje i co początkowo przełożyło się na poprawę aktywności w przemyśle, przestaje dawać pozytywne efekty dla gospodarki. Ostatnie nienajlepsze dane PMI z Chin to potwierdzają i jeśli Chiny nie zdecydują się na znaczący program wsparcia gospodarki, ciężko oczekiwać istotnej poprawy tych wskaźników. Rynek obligacji wykazuje podobną specyfikę co rynek akcji. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku ryzykownych obligacji o ocenie CCC, gdzie ponad połowa obligacji oferuje oprocentowanie +/- 4 punkty procentowe od oprocentowania całego indeksu. Może to wskazywać na to, że inwestorzy koncentrują się na bezpieczniejszych papierach i są gotowi zaoferować za nie pewną premię, unikając jednocześnie bardziej ryzykownych instrumentów finansowych. W przeszłości takie zachowanie rynku występowało w okresach podwyższonej niepewności.

W ramach funduszu/strategii wciąż utrzymuje się przewaga spółek energetycznych. Jednym z argumentów za taką strukturą portfela jest wycena spółek na podstawie przepływów pieniężnych, jakie generują. W przypadku sektora energetycznego w Europie prognozowane przepływy pieniężne w relacji do kapitalizacji utrzymują się na dwucyfrowym poziomie. W latach 2006-2020 wskaźnik ten oscylował w okolicach zera, co wynikało z faktu, że spółki z tego sektora inwestowały znaczną część wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej w rozwój biznesu. W ciągu ostatnich trzech lat ich strategia uległa istotnej zmianie. Przekłada się to oczywiście na wyższy poziom generowanej gotówki już teraz. Jednocześnie, ze względu na podobne zachowanie całej branży, może to skutkować wyższymi cenami ropy w przyszłości, co także powinno wpłynąć pozytywnie na przyszłe przepływy pieniężne.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w maju spadek o 3.45%, podczas gdy benchmark spadł o 3.61%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – maj/czerwie…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min