Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Obligacji – fundusz gotowy na wszystkie scenariusze

Jesteśmy gotowi na różne scenariusze - rozmowa z Wojciechem Kseniem

Informacja reklamowa. Rozmowa z Wojciechem Kseniem – zastępcą dyrektora inwestycyjnego Caspar Asset Management S.A., zarządzającym subfunduszem Caspar Obligacji.

– W rankingu Analiz Online z lipca br. subfundusz Caspar Obligacji znalazł się wśród trzech najlepszych funduszy dłużnych papierów skarbowych. Co jest źródłem tego sukcesu?

– W okresie od lipca 2022 do lipca 2023 roku Caspar Obligacji wypracował stopę zwrotu w wysokości 11,1%, od początku istnienia do dnia, w którym rozmawiamy, czyli 23 sierpnia br. jest to już 12,06% i to rzeczywiście jest sukcesem. Ale sukcesem wartym podkreślenia jest też to, że tak dobry wynik osiągnęliśmy przy ograniczonym ryzyku i bardzo niewielkiej zmienności. To były założenia, które postawiliśmy sobie tworząc Caspar Obligacji i wówczas nie wszyscy wierzyli, że to się uda.


Caspar Obligacji znalazł się wśród trzech najlepszych funduszy dłużnych


– A najważniejsze źródła sukcesu?

– Postawiliśmy na krótsze obligacje stałokuponowe oraz na obligacje zmiennokuponowe z dosyć dużą domieszką papierów gwarantowanych przez Skarb Państwa, które dają dodatkowe oprocentowanie w porównaniu do tradycyjnych skarbówek. Nasza strategia, która nie szukała zysku w ryzyku stopy procentowej i obligacjach o dłuższym duration, czyli w papierach o dłuższym terminie zapadalności okazała się skuteczna.Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszu Caspar Obligacji?

  • sprawdź aktualne wyniki funduszu – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualną kartę funduszu – zajrzyj tutaj >
  • dowiedz się jak kupić fundusz w Caspar TFI – zajrzyj tutaj >
  • Caspar Obligacji wyróżniony przez Analizy.pl – czytaj całość tutaj >


– Co dalej? Inflacja spada i inwestorzy coraz chętniej spoglądają w kierunku funduszy akcyjnych.

– Inflacja spada, ale nie ma na razie przekonywujących danych wskazujących, że problem inflacji został na pewno rozwiązany. Ale nawet jeśli założyć, że inflacja nadal będzie się obniżała, to trzeba mieć na uwadze, że ten spadek nie będzie już tak dynamiczny jak w ostatnim czasie. Możliwy, a nawet prawdopodobny jest też scenariusz, w którym inflacja spadnie do pewnego poziomu – poziomu znacznie wyższego niż wynosi cel inflacyjny (czyli 2,5%) – i tam się zatrzyma. Są też scenariusze, wcale nie pozbawione racjonalności, że inflacja zacznie znowu piąć się w górę. Nie tak dynamicznie jak w ubiegłym roku, ale jednak. Jest kilka przemawiających za tym argumentów.

Po pierwsze, mocny rynek pracy. Bezrobocie, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, jest nadal niskie, firmy nadal mają problemy ze znalezieniem ludzi do pracy, a to powoduje konieczność podnoszenia płac. Cały czas, mimo wyższych stóp procentowych, nie mamy jakichś bardzo zacieśnionych warunków finansowania, a konsumpcja wprawdzie się zmniejszyła, ale nie jest to jakiś gwałtowny proces i utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. W ciągu trzech lat (lipiec 2021-lipiec 2024 roku) płaca minimalna w Polsce wzrośnie o ponad 50% i w tym roku ma zostać podniesiona po raz kolejny. Dodajmy do tego, że niebawem 500+ zmieni się w 800+, co oznacza napływ na rynek kolejnej masy pieniądza. Czeka nas wypłata czternastej emerytury, zresztą zaskakująco wysokiej.


– Walka z inflacją jest wyraźnie niekonsekwentna, bo z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, z drugiej na rynek cały czas wypływają nowe pieniądze. To nie wróży najlepiej, ale jednak w ostatnich miesiącach inflacja spadała.

Ten spadek jest w dużej mierze efektem bazy. Do spadku przyczyniły się też takie czynniki jak obniżka cen surowców, w tym również energetycznych, ale nie ma pewności czy jest to trwały trend. Obecnie ceny surowców się ustabilizowały i nie jest wykluczone, że niebawem znowu zaczną rosnąć. Duże znaczenie dla inflacji miało również umocnienie się złotego wobec dolara, ale teraz ten trend wyhamował, cena dolara się ustabilizowała i też są scenariusze mówiące, że wkrótce amerykańska waluta znowu zacznie piąć się w górę.


– Nadal wysoka jest też inflacja bazowa. Ona spada, ale bardzo powoli i w lipcu br. przekraczała 10,5%.

– To też jest czynnikiem niepokojącym. Do tego realne stopy procentowe są w Polsce ujemne, a ujemne realne stopy procentowe to nie jest najlepszy przepis na efektywną walkę z inflacją. To dotyczy zresztą nie tylko Polski, ujemne realne stopy procentowe – czyli niższe niż wynosi poziom inflacji – są w niemal całej Europie, a dodatnie są tylko w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą rynek, a w każdym razie duża jego część, spodziewa się, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP.


– Czyli Twoim zdaniem realna jest sytuacja, w której z inflacją będziemy musieli borykać się dłużej niż zakładają optymiści?

– Polityka Caspar Obligacji się nie zmienia: nadal widzimy wartość w obligacjach zmiennokuponowych, a w ograniczaniu ryzyka idziemy nawet krok dalej. Zmniejszyliśmy udział papierów stałokuponowych, zmniejszyliśmy ich średnią zapadalność, która wcześniej wahała się w granicach 1,2-1,5 roku, a teraz spadła poniżej 1.


– Czyli podsumowując.

– Sytuacja na rynku nie jest pewna, a nawet jest niepewna. Pewne jest natomiast, że inflacja będzie nam towarzyszyła jeszcze przez wiele miesięcy. Fundusz Caspar Obligacji chroni kapitał i daje dobrą stopę zwrotu oraz jest przygotowany na różne scenariusze, w tym także ten najbardziej negatywny, czyli na wzrost inflacji.

Rozmawiał Piotr Gajdziński
Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszu Caspar Obligacji?

  • sprawdź aktualne wyniki funduszu – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualną kartę funduszu – zajrzyj tutaj >
  • dowiedz się jak kupić fundusz w Caspar TFI – zajrzyj tutaj >
  • Caspar Obligacji wyróżniony przez Analizy.pl – czytaj całość tutaj >

Sprawdź pozostałe fundusze z oferty Caspar TFI:

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Chcesz mieć informacje o nowych wpisach, zapisz się do Newslettera:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Caspar Obligacji – fundusz gotowy na ws…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 6 min