Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia FOCUS Akcyjna – lipiec/sierpień 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjna , czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. W lipcu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 1,27%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,66%.

Indeksy akcji w USA i Europie w ostatnich tygodniach zanotowały niewielkie spadki.

Przyczyny korekty poprzednich wzrostów można upatrywać m.in. w wyraźnie rosnących rentownościach obligacji zarówno w USA, jak i też na innych rynkach (m.in. strefie euro) oraz w złych danych makroekonomicznych napływających z Chin. Chiński model wzrostu gospodarczego oparty o inwestycje, w tym w nieruchomości, prawdopodobnie nie będzie mógł działać na dotychczasowych zasadach – co może oznaczać istotne perturbacje dla chińskiej i światowej gospodarki. Problemy chińskiego sektora nieruchomości są w głównej mierze rezultatem ogromnej skali, jaką ten sektor osiągnął.

Należy liczyć się z możliwym scenariuszem osłabnięcia kondycji gospodarki światowej w kolejnych kwartałach. Warto zauważyć, że w roku bieżącym w szczególności gospodarka amerykańska jest beneficjentem bardzo ekspansywnej polityki fiskalnej. Rośnie również prawdopodobieństwo zaostrzenia polityki monetarnej przez Bank Japonii. Obecna niezwykle łagodna polityka prowadzi bowiem z jednej strony do poprawy sytuacji gospodarczej, z drugiej jednak przyczynia się do wyraźnego spadku wartości jena. Zbyt dynamiczne osłabienie się japońskiej waluty zwiększa ryzyko, że inflacja wymknie się spod kontroli. Rynkom akcji, poza tymi z sektora energii, nie będzie też sprzyjał ewentualny dalszy wzrost cen surowców energetycznych. Warto pamiętać, że poprzednie spadki cen ropy naftowej były rezultatem sprzedaży pochodzącej z rezerw strategicznych ropy przez amerykańską administrację, ale też m.in. sprzedaży przechowywanej na tankowcach ropy przez Iran, co było możliwe dzięki braku egzekwowania sankcji przez rząd USA.

W ostatnich tygodniach pod wyraźną presją były mniejsze spółki biotechnologiczne. Warto zaznaczyć, że część spółek z tej branży wyceniana jest poniżej poziomu gotówki. W naszej ocenie w branży biotechnologicznej można znaleźć bardzo ciekawe okazje inwestycyjne, w szczególności wśród spółek inwestujących w unikatowe technologie bądź platformy do tworzenia przełomowych leków. Oczywiście ryzyko inwestycyjne w przypadku wielu spółek biotechnologicznych jest bardzo wysokie.

W lipcu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 1,27%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,66%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia FOCUS Akcyjna – lipiec/sierpi…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min