Jesteś tutaj

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy

Ryzyko: podwyższone
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: 25%WIG (Polska) + 25%ATXTR(Austria) + 25%XU100T(Turcja) + 12,5%BUX(Węgry) + 12,5%PX(Czechy)
Waluta benchmarku: złoty polski


Dla Kogo

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.


Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku. Wyniki zarządzania


Aktywa

  • Od 50 do 100% aktywów mogą stanowić akcje.
  • Co najwyżej 20 % aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
  • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa, w tym w jednostki uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów.
  • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem że z wyłączeniem jednostek uczestnictwa co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
  • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić  instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, Austrii, Turcji, Czech i Węgier. 
  • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych krajów takich jak: Polska, Austria, Turcja, Czechy i Węgry.
  • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić  jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu.


W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych,
  • nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani nabywania instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji).