Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy

Ryzyko: średnie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy (25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy)) oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny*
Waluta benchmarku: złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa

 • Od 0% do 35% aktywów mogą stanowić akcje.
 • Co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
 • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa, w tym w jednostki uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów.
 • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem że z wyłączeniem jednostek uczestnictwa co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
 • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, Austrii, Niemiec, Czech i Węgier.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych krajów takich jak: Polska, Austria, Niemcy, Czechy i Węgry.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu.

W ramach strategii zakazane jest:

 • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
 • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie Instrumentów finansowych,
 • nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji).

* Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 25% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy (25% WIG (Polska) + 25% M1DE (Niemcy) + 25% M1EF (MSCII Emerging Markets) + 15% ATXTR (Austria) + 5% M1HU (Węgry) + 5% M1CZ (Czechy)) oraz w 75% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:

 • wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy o zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania umowy;
 • na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
 • w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy