Jesteś tutaj

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy

Ryzyko: średnie 
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 3 lata
Benchmark składa się w 50% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz w 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny*
Waluta benchmarku: złoty polski

 

Dla Kogo

Dla osób mniej skłonnych do podejmowania ryzyka.


Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku.
Wyniki zarządzania


Aktywa

 • Od 30 do 70% aktywów mogą stanowić akcje.
 • Co najwyżej 20 % aktywów mogą stanowić prawa pochodne.
 • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa, w tym w jednostki uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów.
 • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem że z wyłączeniem jednostek uczestnictwa co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
 • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić  instrumenty finansowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski, Austrii, Turcji, Czech i Węgier.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych krajów takich jak: Polska, Austria, Turcja, Czechy i Węgry.
 • Co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić  jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – co najwyżej 20% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa jednego subfunduszu.


W ramach strategii zakazane jest:

 • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
 • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych,
 • nabywanie instrumentów pochodnych (ograniczenie nie dotyczy nabywania instrumentów pochodnych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ani nabywania instrumentów pochodnych uprawniających do nabycia akcji z ceną wykonania na tyle niską, że ten instrument pochodny ma charakter zbliżony do akcji).

 

* Benchmark dla Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy składa się w 50% z Benchmarku dla Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy oraz w 50% z Benchmarku opartego o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, przy czym:

 • wskaźnik ten stosowany jest z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. w odniesieniu do danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy o zarządzanie stosowany jest wskaźnik z miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące przed danym miesiącem obowiązywania umowy;
 • na potrzeby obliczenia ww. Benchmarku opartego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje się interpolację liniową tego wskaźnika;
 • w przypadku zaprzestania publikowania przez Główny Urząd Statystyczny powyższego wskaźnika, zastępuje się go odpowiednio średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez ten urząd.