Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Nowa energia w Grupie Caspar

Hanna Kijanowska


Informacja reklamowa. W dniu 15 czerwca 2023 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. dokonało zmian we władzach Spółki. Nowym prezesem Zarządu Caspar Asset Management S.A. została wybrana Hanna Kijanowska, dotychczasowa wiceprezes Zarządu. Do czasu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego Hanna Kijanowska będzie pełniącą obowiązki prezesa Zarządu.

Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła najpierw studia z zakresu zarządzania i marketingu, a później prawo. Jest radcą prawnym. W Grupie Caspar pracuje od stycznia 2010 roku, od 2017 roku zasiada w Zarządzie CAM S.A., gdzie nadzoruje działalność operacyjną, a także obszar prawny, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Od 2019 roku Hanna Kijanowska jest wiceprezesem Zarządu oraz członkiem Zarządu odpowiedzialnym za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.

Wiceprezesem Zarządu Caspar Asset Management S.A. został Krzysztof Jeske, który w związku z objęciem tej funkcji odszedł z Zarządu Caspar TFI S.A., spółki zależnej Caspar Asset Management S.A., a także przestał być prezesem F-Trust S.A. Krzysztof Jeske został także powołany warunkowo na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim.

Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych Krzysztof Jeske zdobywał przez ponad trzynaście lat pracy w Grupie BZ WBK. Od września 2011 roku jest związany z Grupą Caspar, gdzie przez dwanaście lat był prezesem F-Trust S.A., która w tym czasie stała się jedną z największych na polskim rynku niezależnych firm dystrybuujących produkty inwestycyjne.

Hanna Kijanowska: „Caspar Asset Management S.A. jest jedną z trzech największych na polskim rynku firm zajmujących się inwestowaniem pieniędzy zamożnych i bardzo zamożnych klientów. Rezygnacja Leszka Kasperskiego z funkcji prezesa Zarządu stała się impulsem do wprowadzenia szerszych zmian w organach całej Grupy Caspar, które są też odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe, a przede wszystkim rosnący potencjał oraz ambicje samej Grupy Caspar. Powyższe zmiany wyzwoliły nową energię w całej Grupie i w konsekwencji powinny prowadzić do zwiększenia efektywności działania i jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb naszych klientów. Pragnę zwrócić uwagę, że podjęte decyzje świadczą przede wszystkim o dojrzałości nie tylko samych spółek, ale również ich założycieli. Ponadto, zmiany dokonane w Caspar Asset Management S.A. oraz spółkach zależnych opierają się wyłącznie na awansach wewnętrznych, co dobrze świadczy o efektywności naszego działania w ramach programów sukcesji kluczowych stanowisk w Grupie i stabilnej polityce kadrowej”.

Nowy Zarząd Caspar Asset Management S.A. będzie składał się z trzech osób: Hanny Kijanowskiej, p.o. prezesa Zarządu, oraz dwóch wiceprezesów Błażeja Bogdziewicza i Krzysztofa Jeske.

Leszek Kasperski, dotychczasowy prezes Caspar Asset Management S.A. w dniu 16 czerwca br. wejdzie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Nominacje Hanny Kijanowskiej na prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Jeske na członka zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w domu maklerskim zgodnie z właściwymi przepisami wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W ostatnim czasie dokonano także istotnych zmian w Zarządach pozostałych spółek Grupy Caspar. Do zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. został powołany Kamil Herudziński.

Kamil Herudziński, który ma odpowiadać w głównej mierze za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i rachunkowość, jest posiadaczem wydawanego przez Global Association of Risk Professionals certyfikatu Financial Risk Manager. Z Grupą Caspar Kamil Herudziński jest związany od 2017 roku i dotychczas pracował jako inspektor ds. ryzyka zarówno w Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jak i w Caspar Asset Management S.A.

Zarząd Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. tworzą obecnie Tomasz Salus, Agata Babecka, Andrzej Miszczuk oraz Kamil Herudziński.

Nominacja Kamila Herudzińskiego na członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w TFI wymaga zgodnie z właściwymi przepisami zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F-Trust S.A. powierzyło funkcję prezesa Zarządu Jakubowi Strysikowi.

Jakub Strysik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego i bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia Executive MBA, realizowane w INE PAN. Wykonuje zawód radcy prawnego. Z Grupą Caspar jest związany od lipca 2013 roku, a od 2020 roku zasiada w Zarządzie F-Trust S.A.

W skład dwuosobowego Zarządu F-Trust S.A. weszła również Anna Švarcová, która będzie pełniła w Spółce funkcję wiceprezesa Zarządu.

Anna Švarcová jest absolwentką śląskich uczelni oraz studiów MBA. Od 2009 roku związana z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Korporacyjne doświadczenie rozpoczęła w PricewaterhouseCoopers, a później była związana z czeskimi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (Generali Investments, Conseq Investiční společnost), wprowadzając je i zarządzając ich rozwojem na polskim rynku. W F-Trust S.A. pracuje od 2017 roku, a od 2020 roku zasiada w Zarządzie F-Trust S.A.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej F-Trust S.A. został Krzysztof Jeske.


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Nowa energia w Grupie Caspar

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 6 min