Jesteś tutaj

Caspar Ochrony Kapitału - grudzień 2017

09.01.2018
Wojciech Kseń

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Rok 2017 okazał się wyjątkowy pod względem siły polskiej gospodarki. Wzrost PKB zbliżający się do 5% rok do roku w drugim semestrze (mimo braku specjalnego odbicia w inwestycjach), inflacja przekraczająca 2% (po 2,5-rocznym okresie deflacji), rekordowo niska stopa bezrobocia, silne tempo wzrostu płac i sprzedaży detalicznej oraz niski deficyt budżetowy – to pozytywy, które niewielu przewidywało jeszcze rok temu.

Rok 2017 był również udany na rynku polskich obligacji skarbowych, co można by uznać za paradoksalne w tak silnym otoczeniu makroekonomicznym. Rentowności polskich papierów zakończyły rok na poziomach niższych o 20 do 30 punktów bazowych w porównaniu do tych z końca poprzedniego roku: 1,72% na 2-letnich, 2,68% na 5-letnich i 3,30% na 10-letnich.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w grudniu 2017 roku wzrost o 0,22%, a w całym 2017 roku dał zarobić +2,87% (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,48%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 3,85% w ostatnich dwóch latach i 5,94% w ostatnich trzech latach (do 29.12.2017 roku).

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego, a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

 

platforma transakcyjna Caspar TFI