Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>


Szczypta optymizmu

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Apple podaje kwartalne wyniki lepsze od oczekiwań: 1,26 do 1,18 dolarów zysku na akcje i sprzedaż (81,8 mld dolarów) zgodną z oczekiwaniami. Tymczasem cena akcji idzie w dół – zjeżdża z 195 na 182 dolary. Dlaczego inwestorzy właśnie tak reagują na ogłoszenie wyników? Dlaczego te kwartalne dane są ważne?

Ogłaszanie okresowych wyników jest swoistym rytuałem – potwierdzaniem oczekiwań, kształtowaniem ich na następny kwartał, oceną pracy analityków i ich umiejętności przewidywania. Te mikroekonomiczne dane, na poziomie spółek, mają potwierdzić dane makroekonomiczne, na których często bazuje się przy tworzeniu strategii i dokonywaniu alokacji aktywów. Liczy się trend i dlatego kwartał po kwartale patrzymy co przyniosą nam następne trzy miesiące i jak zarządy spółek zareagują na swoje wyniki. Wymiana komentarzy na temat wyników spółek ożywia lub gasi nadzieje, ułatwia antycypowanie procesu inwestowania.

Po ponad trzech tygodniach od ogłoszenia pierwszych wyników kwartalnych w USA mamy już dość informacji, aby powiedzieć, że te są często lepsze od oczekiwań. Przy czym trzeba pamiętać, że oczekiwania były dopasowane do spodziewanego spowolnienia, nawet recesji. Co więc się stało z tą zapowiadaną recesją w USA? Jeszcze nie nadeszła i może obejdzie nas bokiem. Kwartalne wyniki wzrostu PKB w USA zostały kolejny raz zrewidowane wzwyż, teraz na „urocznione” (przeliczone w skali rocznej) 2,4% wobec 2% w pierwszym kwartale tego roku. To nie jest poziom z Indii czy nawet Chin, ale to dużo lepiej niż zakładano.

W drugim kwartale wzrost PKB w Strefie Euro wyniósł 0,3%, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach tego roku spadł o 0,1%. Dobre wyniki spółek zza oceanu w drugim kwartale potwierdzają to, co widać w całej gospodarce amerykańskiej – jednak kolejne europejskie statystyki makroekonomiczne wskazują, że nasz region zostaje w tyle. Tymczasem jednak, giełdy europejskie pną się w tym roku w górę – i pokazują lepsze wyniki niż giełda amerykańska – wycena akcji europejskich jest wyraźnie niższa.


Wykres Ceny Spółek

Źródło: Refinitiv, Barclays Research.


Zamieszczony powyżej wykres pokazuje, że cena dużych spółek technologicznych pnie się w górę, podobnie jak mnożniki, a cena nie idzie za zyskami – tylko je wyprzedza. Index SPX trzyma się dzięki różnym sektorom – na przełomie 2021 i 2022 roku to energia wpływała pozytywnie na ceny, na początku tego roku robiły to spółki cykliczne, a od marca br. lokomotywą wzrostu było IT inspirowane głównie przez AI.

Potwierdzenie zróżnicowanych trendów znajdujemy też na wykresie Cena/Zysk (P/E) dla poszczególnych regionów i krajów:


Wykres Cena/Zysk

Źródło: Refinitiv.


Jest jeszcze jeden wskaźnik, który warto brać pod uwagę – cena miedzi. Popyt na miedź dobrze obrazuje kondycję gospodarki, bo miedź jest ważnym surowcem w kilku sektorach i dlatego jego cena dostosowująca popyt do podaży poprzez cenę rynkową jest tak interesująca. Rosnąca ostatnio cena miedzi zwiastuje, że kondycja gospodarki będzie się poprawiała.

Mamy więc kilka wskazówek obiecujących poprawę globalnej sytuacji gospodarczej, a także kondycji giełdy, ale bardzo wiele zależy od decyzji bankierów z banków centralnych. Ostatecznie to oni mają klucz do następnych ruchów giełdowych.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Szczypta optymizmu

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min