Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze obligacyjne cały czas w centrum uwagi

Tomasz Salus, Prezes Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Rozmowa z Tomaszem Salusem, prezesem Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Piotr Gajdziński: – Flagowym okrętem Caspar TFI S.A. stał się w ostatnim roku subfundusz Caspar Obligacji, który w rankingu Analiz.pl za pierwsze półrocze tego roku był jednym z trzech najlepszych funduszy w swojej kategorii…

Tomasz Salus: – I po kolejnych miesiącach nadal znajduje się w gronie trzech najlepszych.


– Co dalej? Inflacja, przynajmniej jak dotąd, spada. Już nie tak dynamicznie, nadal jest dwucyfrowa, ale jednak jest coraz niższa.

– Po pierwsze trzeba podkreślić, że weszliśmy z tym funduszem w bardzo dobrym czasie. Zdecydowaliśmy się zaproponować klientom fundusz obligacji w bardzo trudnym momencie, idąc mocno pod prąd panującym wówczas na rynku nastrojom. Proszę pamiętać, że wówczas wiele funduszy inwestujących w obligacje miało bardzo złe wyniki, niektóre sięgały nawet -20% w skali roku. Ale założenia naszego funduszu spotkały się z zainteresowaniem i dobrym przyjęciem ze strony naszych dystrybutorów jak również klientów instytucjonalnych.

Chcę to podkreślić, bo od początku do Caspara Obligacji zaczęły napływać duże aktywa. Przekazuję więc podziękowania dla klientów i dystrybutorów. Naturalnie największa odpowiedzialność za wyniki spoczywa na zarządzającym, czyli Wojciechu Kseniu. Wykonał znakomitą pracę, choć po drodze mieliśmy przecież rentowności dziesięciolatek dobijające do 9%, co wywołało na rynku sporo niepokoju. Nie poddaliśmy się tym nastrojom, tłumaczyliśmy klientom, że w okresie bardzo wysokiej inflacji warto inwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu emitowane przez Skarb Państwa i przez Skarb Państwa gwarantowane. Na nich właśnie od początku skupiał się Caspar Obligacji, eliminując znacznie bardziej ryzykowne obligacje korporacyjne. Ta filozofia okazała się strzałem w dziesiątkę i zaprocentowała w kolejnych miesiącach.


– Ponowię swoje pytanie – co dalej? Co w sytuacji, gdy inflacja jednak spada.

– W tej części nic się nie zmienia. Nadal przeważamy obligacje zmienno-kuponowe, a jeśli stawiamy na papiery stało-kuponowe, to wyłącznie o krótkim terminie wykupu. Inflacja rzeczywiście spada, ale naszym zdaniem ta wojna nie została jeszcze wygrana, nadal jest bardzo dużo niewiadomych. Na razie nie wiadomo w jakim kierunku pójdą odczyty inflacyjne w następnych miesiącach, bo w końcu mamy kampanię wyborczą, w której jest dużo obietnic. Jesteśmy też tuż po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej poziomu stóp procentowych i nie sposób przewidzieć kolejnych ruchów w tym zakresie. Caspar Obligacji powinien więc pozostać na ustalonej pozycji i być przygotowanym na różne scenariusze rynkowe.

Także dlatego, że z każdym miesiącem przybywa nam klientów – mam na myśli nie tylko klientów indywidualnych, ale również instytucjonalnych – którzy wobec niepewnej sytuacji na rynku szukają bezpieczeństwa rozumianego głównie jako minimalizacja zmienności wyceny jednostki funduszu. Jeśli jednak pojawią się sygnały prognozujące, że inflacja mocno i trwale spadnie, to wówczas możemy uzupełnić naszą ofertę dla klientów o kolejny subfundusz obligacji. Inwestujący jednak w papiery z dłuższym terminem wykupu. Będzie się to wiązało z potencjalnie wyższym zyskiem, ale kosztem większej zmienności. Realizując pomysł dwóch funduszy obligacyjnych w ofercie Caspar TFI, ten obecny zostawimy jako rozwiązanie z mniejszą zmiennością, czyli przeznaczony dla inwestorów bardziej konserwatywnych.Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszu Caspar Obligacji?

  • sprawdź aktualne wyniki funduszu – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualną kartę funduszu – zajrzyj tutaj >
  • dowiedz się jak kupić fundusz w Caspar TFI – zajrzyj tutaj >
  • Caspar Obligacji wyróżniony przez Analizy.pl – czytaj całość tutaj >


– Co z funduszami akcyjnymi? Coraz więcej klientów z niecierpliwością spogląda w tym kierunku, a fundusze akcyjne inwestujące na rozwiniętych rynkach zawsze były specjalnością Grupy Caspar.

– I nadal są. Sytuacja na giełdach jest jednak obecnie bardzo niepewna. Cały czas żyjemy w świecie wysokiej globalnej inflacji, wojny w Ukrainie, napięcia w Azji, problemów z energetyką. To wymaga ostrożności, jeszcze większej staranności przy wyborze branż i spółek, w które nasze fundusze inwestują, myślenia długoterminowego i cierpliwości. Dlatego inwestujemy w spółki, które mają dobre przepływy finansowe, są fundamentalnie mocne. Na razie takie spółki nie są bardzo kochane przez inwestorów, ale w naszej ocenie to się może za niedługi czas gruntownie zmienić. Jestem przekonany, że nasza ekspertyza, która okazała się tak dobra w wypadku Caspara Obligacji i tym razem okaże się słuszna.


– Oferta funduszy akcyjnych ma zostać w drugiej połowie roku rozszerzona.

– Na ukończeniu są wnioski do Komisji Nadzoru Finansowego o rejestrację nowych subfunduszy, przy czym wniosek w sprawie subfunduszu biotechnologicznego jest już gotowy do wysłania. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym sektorze ponieważ nasi zarządzający od wielu lat inwestują w spółki biotechnologiczne. Ten sektor cały czas zyskuje na znaczeniu i jesteśmy przekonani, że dobra ekspertyza, znajomość branży i poszczególnych spółek, pozwolą nam sporo zyskać. Jakości ekspertyzy na rynku biotechnologicznym dowodzą niedawne sukcesy dwóch amerykańskich spółek, w które od pewnego czasu inwestujemy – terapie Krystal Biotech i Gamida Cell zostały właśnie dopuszczone na rynek przez Agencję Żywności i Leków (FDA). Oczywiście fundusz biotechnologiczny, ze swojej istoty ryzykowny, będzie adresowany do doświadczonych inwestorów.


– Jak rozumiem powołanie subfunduszu biotechnologicznego jest już przesądzone. Czego będą dotyczyć kolejne wnioski do KNF?

– Mamy kilka bardzo interesujących pomysłów, ale na który ostatecznie się zdecydujemy uzależniamy to od sytuacji rynkowej. Na razie, co chcę mocno podkreślić, klienci wybierają do inwestowania przede wszystkim Caspara Obligacji. Subfundusz o ograniczonym ryzyku, niewielkiej zmienności, dający naprawdę bardzo dobrą, jedną z najwyższych w Polsce, stopę zwrotu w swojej kategorii. Oczywiście odpowiedzialny inwestor, który dywersyfikuje swoje inwestycje, kieruje swoje zainteresowanie również w kierunku akcji. Tutaj też mamy swoje propozycje, a do tego planujemy rozszerzyć paletę dostępnych rozwiązań.

Rozmawiał Piotr Gajdziński


Podobne wpisy:


Chcesz mieć informacje o nowych wpisach, zapisz się do Newslettera:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Fundusze obligacyjne cały czas w centrum uwa…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 7 min