Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Warto ograniczyć wybór

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Gdy pierwszy raz uświadomiłem sobie, że w moim zawodzie surowcem jest kapitał, zrozumiałem jakie ryzyko ponoszą klienci, zarządzający i cały rynek finansowy. Pierwsza moja transakcja, było to w 1983 roku, opiewała na 5 mln dolarów i została zawarta w trzydzieści sekund z osobą, której nawet nie znałem. Ku mojej satysfakcji wszystko przebiegło poprawnie i po dwóch dniach w portfelu klienta zamiast gotówki pojawiła się nowa obligacja. Sprawdziłem wszystkie facsimile i pisemne potwierdzenia nadane teleksem, bo był to wówczas najszybszy sposób komunikacji. Dzisiaj szybkość i wolumeny transakcji są tysiąc razy większe, ale ryzyko błędu nie wzrosło, bo automatyczne programy zastąpiły zarządzającego. Rynki finansowe muszą być rzetelne i z reguły są rzetelne, na tym opiera się zaufanie wszystkich ich uczestników. Czy rynki finansowe są skomplikowane? Ich konstrukcja i działanie są proste, skomplikowany jest scenariusz rozwoju wartości każdego poszczególnego aktywa: akcji spółki, obligacji, surowca, opcji, itd. I tutaj dochodzę do sedna sprawy: ile potrzeba nam poszczególnych aktywów, by móc zarabiać pieniądze?

Teoretycznie wystarczy nam posiadanie jednego, określonego aktywa, aby móc zarobić na rynkach finansowych. Ale jak znaleźć to najlepsze, uniknąć najgorszego? Do tego potrzebna jest tak często przez nas podkreślana dywersyfikacja. W naszym codziennym życiu kupujemy z reguły jeden dom czy mieszkanie, w tej sprawie nie boimy się ryzyka. Wiemy, że możemy dom odsprzedać, bo są inni chętni, aby w nim zamieszkać. Podobnie jest na rynkach finansowych. Dopóki jest płynność, zawsze możemy odsprzedać posiadane aktywa finansowe. Dywersyfikacja przyszła z czasem i rozwojem rynków finansowych. Nasi pradziadkowie inwestowali w biznesy swoich bliższych lub dalszych znajomych, najwyżej w kilka takich przedsięwzięć, i ponosili olbrzymie ryzyka. Dzisiejsza dywersyfikacja ułatwia nam życie, ale jednocześnie uśrednia nasze wyniki. Posiadając akcje pięciuset spółek nie możemy mieć takiego wyniku jaki dawałoby nam posiadanie jednej najlepszej akcji, ale w zamian nie jesteśmy wystawieni na ryzyko utraty sporej części kapitału.

Dzisiaj na świecie jest olbrzymia liczba instrumentów (aktywów) finansowych, w które możemy zainwestować. Jak dokonać selekcji? Na czym trzeba się skoncentrować, aby wybór był udany? Rozbieżności wyników między poszczególnymi aktywami (akcjami i obligacjami) mogą być duże. Mniejsze są rozbieżności miedzy grupami aktywów, ale też mogą być znaczne. Dlatego mówimy o dobrej, aktywnej alokacji aktywów. Tutaj nie mamy do wyboru setek tysięcy możliwości, ale kilka lub kilkadziesiąt.

MSCI Sektory Standard (Net) na 31.05.2023


MSCI Index MTD 3 M YTD 1 r. 3 l. 5 l. 10 l.
USŁUGI KOM. 5.8% 12.5% 21.9% -0.1% 4.6% 7.6% 6.3%
KONSUMP. TRWAŁA 2.8% 1.7% 12.5% 0.6% 7.4% 7.2% 10.3%
KONSUMPCJA BIEŻ. -3.1% 1.1% 0.5% 1.2% 8.1% 7.9% 7.8%
ENERGIA -5.9% -7.2% -8.3% -8.5% 23.2% 3.8% 3.5%
FINANSE -0.6% -7.8% -2.2% -5.0% 14.0% 4.6% 7.2%
ZDROWIE -0.7% 1.8% -2.4% 0.0% 7.8% 11.0% 11.7%
IT 12.0% 17.0% 29.5% 14.3% 18.3% 18.3% 19.9%
PRZEMYSŁ PRZETW. 0.7% -0.6% 4.6% 6.2% 13.2% 7.1% 9.4%
MATERIAŁY -3.6% -6.2% -2.2% -10.5% 12.5% 6.1% 6.9%
NIERUCHOMOŚCI -2.2% -6.6% -3.5% -16.4% 1.7% 1.3% 5.2%
USŁUGI UŻYTECZ. PUB. -2.2% 1.6% -3.3% -8.1% 6.2% 7.5% 7.5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów.


Weźmy praktyczny przykład z własnego podwórka. W ofercie F-Trust, spółki z grupy Caspar, jest blisko dwa tysiące funduszy, ale w praktyce klienci inwestują w zaledwie kilkanaście z nich. W ostatnich latach dobrze rosły akcje amerykańskie, jest ich dziesiątki tysięcy, chociaż w indeksach liczy się zaledwie kilkaset spółek. Wystarczyło inwestować w kilka dużych spółek, aby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Te spółki, których ceny rosną, przyciągają okazyjnych inwestorów, motywowanych wzrostami cen. Wówczas wycena spółek czy obligacji staje się niczym nie uzasadniona, oderwana od swojej prawdziwej, racjonalnej wartości. Zarabiamy pieniądze, ale mamy duże ryzyko ich utraty, gdy trend się zatrzyma lub wręcz odwróci. Przed rokiem 2008, czyli przed ostatnią dużą korektą giełdową żartowano z tych inwestorów, którzy nie kupowali akcji unoszących się na fali wznoszącej. Ci wyśmiewani mieli swój rewanż po jesieni 2008 roku, gdy nastąpiła olbrzymia przecena. Byli to ci sami, którzy nie potrafili kupować akcji w okresie 1997-2000, gdy nastąpiła eksplozja wycen wielu spółek z domeny technologia-media-telekomunikacja. A potem był znamienny krach tej grupy. Pocieszająca wiadomość, że wartościowe spółki, często spółki wzrostowe, powracają z cenami swoich akcji do poprzednich szczytów. Potrzeba na to jednak trochę czasu.

Wracajmy do naszego wyjściowego pytania o to, ile trzeba mieć rodzajów aktywów, aby dobrze inwestować. Doświadczenie podpowiada, że wystarczy kilka. Można mieć po jednym w każdej z klas aktywów: dług, akcje, gotówka, złoto (i jego płynne substytuty). Jeśli dokonamy dobrej i aktywnej alokacji w aktywa, które są na fali to mamy szansę na dobre wyniki.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Warto ograniczyć wybór

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 5 min