Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Długi termin kluczem

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Do wszystkich problemów, z którymi boryka się obecnie globalna gospodarka – inflacja, wysokie stopy procentowe, wojna – trzeba doliczyć kolejny, związany z niepewną sytuacją banków. W takich chwilach inwestor powinien jednak pamiętać o lekcji, którą wielokrotnie już odbieraliśmy na rynkach kapitałowych – dla inwestorów długoterminowych już niebawem obecne problemy pozostaną tylko złym, ale niewiele znaczącym wspomnieniem. Bo w długim terminie gospodarka musi jednak rosnąć, więc i tym razem będzie rosła. Być może czeka nas teraz wolniejszy wzrost, mniej spektakularny niż w ostatnich dwudziestu latach, ale jednak nadal będzie to wzrost. A fundamentem wzrostu są dobre spółki.

Rynek akcji z punktu widzenia inwestora długoterminowegoŹródło: stooq.com (28.03.23).


A jeśli tak, to na jakie spółki powinien stawiać inwestor długoterminowy? Nim odpowiem na to pytanie jedna generalna uwaga. W niepewnych czasach, gdy stabilność rynków nie jest, mówiąc delikatnie, fundamentalna, a na firmy czeka wiele zagrożeń i kiedy silni będą silniejsi, a słabsi mogą upaść, na znaczeniu zyskuje selekcja spółek. Inwestowanie indeksowe, na szerokim rynku, może się okazać ryzykowne. Bezpieczniejsze, a i potencjalnie bardziej zyskowne, będzie stawianie na dobre spółki z określonych sektorów i dominującej, a najlepiej quasi-monopolistycznej pozycji w swoich branżach.

Takich spółek na globalnym rynku jest wcale niemało. Obecnie z punktu widzenia inwestorów ich wielką zaletą jest odporność na inflację. Oczywiście, z racji wysokich stóp procentowych finansowanie również takich spółek jest znacznie droższe niż przed rokiem 2021, ale takie spółki z powodzeniem mogą przerzucać wyższe koszty na klientów i utrzymywać wysokie marże.

Po obecnych zawirowaniach oraz wyjściu rynku ze środowiska recesyjnego bez wątpienia motorem napędzającym przyszłe wzrosty w gospodarce powinien być rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, a także rozwój spółek z szeroko pojętego sektora ochrony zdrowia, w tym, a może przede wszystkim spółek biotechnologicznych.

Na razie wiodącą rolę w naszych portfelach inwestycyjnych nadal powinny mieć fundusze obligacji skarbowych. Ale odpowiedzialny inwestor, który myśli długoterminowo nie powinien całkowicie odwracać się od akcji i z wolna musi przygotowywać się do zmian zachodzących na rynku.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Długi termin kluczem

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min