Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Genewa powinna być przestrogą

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Biorąc pod uwagę stosunek długu do PKB, najbardziej zadłużonym krajem świata jest dzisiaj Japonia. Przez całe dziesięciolecia ten kraj nie miał jednak inflacji – a i dzisiaj jest ona niewielka, bo wynosi 4% – więc obsługa tego długu nie była zbyt kosztowna, co pozwalało japońskiej gospodarce cały czas dobrze się rozwijać.Źródło: Worldpopulationreview, 02.2023.


Stosunek długu do PKB jest bardzo istotnym kryterium ekonomicznym, o którym inwestorzy często zapominają, albo go lekceważą. Tymczasem ten wskaźnik jest ważny, a w wielu wypadkach jest decydujący. Podam przykład Genewy. Zadłużenie tego pięknego szwajcarskiego miasta sięga 150% jego dochodów. Koszty finansowe takiego długu poważnie obciążają budżet. To w praktyce oznacza, że nie ma pieniędzy na inwestycje, bo pozostałą część budżetu pożerają wydatki bieżące – utrzymanie miejskiej infrastruktury, w tym szkół, przedszkoli, szpitali, dróg, funkcjonowanie lokalnej administracji. Aby inwestować, Genewa musi się dalej zadłużać, co znowu zwiększy koszty obsługi długu… Błędne koło, które – przy splocie niekorzystnych okoliczności – może doprowadzić do bankructwa. A przynajmniej, biorąc pod uwagę prawidła ekonomii – powinno.

Wzrost globalnej inflacji powoduje, że koszty obsługi zadłużenia rosną i będą rosnąć. W czasach, gdy inflacja była bliska zeru, koszty były niewielkie, teraz jednak będą się stawały coraz bardziej odczuwalne, więc inwestorzy mający w swoich portfelach obligacje skarbowe powinni z uwagą obserwować stosunek długu do PKB. Jaki jeszcze nasuwa się wniosek wynikający ze wzrostu inflacji? Będzie na tym zyskiwał sektor finansowy, przede wszystkim zajmujące się pożyczaniem pieniędzy banki, ale także firmy ubezpieczeniowe. Być może więc dobre firmy z tego sektora powinny w najbliższym czasie znaleźć się na celowniku inwestorów?

Rzecz jasna, wzrost inflacji oznacza także wzrost atrakcyjności funduszy dłużnych. Staramy się to uzmysłowić naszym klientom. Ci, którzy bacznie wsłuchują się w naszą komunikację i potrafią w niej wyciągać odpowiednie wnioski mogą dzisiaj czuć satysfakcję z wyników swoich portfeli.

Wzrost inflacji ma wiele negatywnych skutków (będę o tym pisał w kolejnych komentarzach), ale wywołuje szeroki uśmiech na twarzach polityków, bo pozwala łatwo spłacać zadłużenie. Starsze pokolenie Polaków znakomicie to rozumie, młodszemu podam dobrze mi znany przykład z lat osiemdziesiątych. Otóż na początku przedostatniej dekady XX wieku wybudowanie domu kosztowało na wschodzie Polski około 350 tysięcy zł. Rodzina wzięła na ten cel kredyt w wysokości 200 tysięcy zł, co było gigantyczną kwotą, oznaczającą konieczność spłaty bardzo wysokich rat. Tyle tylko, że wkrótce wybuchła hiperinflacja (do tego nam dzisiaj jeszcze daleko), a w efekcie miesięczna pensja zaczęła sięgać owych 200 tysięcy zł.

Proporcje są dzisiaj oczywiście inne, nie mamy hiperinflacji, ale sposób myślenia polityków jest taki sam, albo bardzo podobny – przy pomocy inflacji będą oni chcieli zmniejszyć zadłużenie swoich państw, więc ich walka z tym zjawiskiem będzie w dużym stopniu pozorowana. I to w swoich rachubach inwestycyjnych także trzeba brać pod uwagę. Kluczowym jest zatem obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości, stała edukacja i wyciąganie wniosków, które w dalszej części możemy przełożyć na nasze funkcjonowanie jako obywateli.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Genewa powinna być przestrogą

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min