Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

W tym roku warto postawić na fundusze obligacji

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Perspektywy dla funduszy obligacji

Opublikowany właśnie przez Bloomberga wykres pokazuje, że w 2020 roku wartość obligacji o ujemnych rentownościach osiągnęła na świecie gigantyczny poziom 18 bilionów dolarów. Na szczęście, jak widać na wykresie, bardzo szybko się to zmieniło, dzisiaj obligacje dają już wyniki pozytywne, a ich właściciele na tym instrumencie zarabiają.Źródło: Bloomberg, 01.2023.


Sytuacja, w której inwestorzy kupują obligacje o ujemnej rentowności nie są częste, ale przecież nie są całkowitym ewenementem. Z takim przypadkiem przez wiele lat mieliśmy do czynienia w Japonii. Trzeba jednak pamiętać, że tam taka decyzja inwestorów była dyktowana deflacją, dzięki której – mimo ujemnej rentowności – obligacje były bardzo dobrym instrumentem ochrony oszczędności.


Sprawdź fundusz obligacji w ofercie Caspar TFI: Caspar Obligacji >


Teraz rynkowe realia były nieco inne, ale i tak wbrew pozorom nawet kupowanie obligacji, na których traciło się pieniądze miało pewne racjonalne uzasadnienie. Aby to zrozumieć trzeba sobie przypomnieć ten specyficzny moment, w którym znajdował się wówczas świat – szalejącą pandemię, zamknięte największe i najważniejsze gospodarki i strach inwestorów, że może to oznaczać bankructwa, nawet masowe bankructwa, spółek notowanych na amerykańskich, europejskich, czy azjatyckich parkietach.

Pozytywna rentowność obligacji

Dzisiaj sytuacja jest już inna, ale przecież znana z przeszłości. Eksplozja globalnej inflacji spowodowała, że obligacje skorygowały i dają już pozytywne rentowności. Na obligacjach amerykańskich można zarobić około 4%, na polskich nawet 7-8%. Jest to wprawdzie nadal wynik gorszy niż wysokość inflacji, która w Stanach Zjednoczonych przekracza 7%, a w Polsce wynosi 16,6%, inwestorzy wiedzą jednak, że to się będzie zmieniało, a przede wszystkim wiedzą, że świat wkracza w recesję. To dla wielu osób nowe zjawisko, mało znane, więc budzące tym większy strach. Tym bardziej, że długość i głębokość recesji jest dzisiaj trudna do określenia. W czasach recesji obligacje zawsze są najlepszym instrumentem rynku kapitałowego chroniącym oszczędności.

Dane z początku stycznia 2023 roku tchnęły trochę optymizmu – mamy spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu krajach Unii Europejskiej, na dodatek w USA nadal notowano istotnie niski poziom bezrobocia. Świat z nadzieją spogląda też na Chiny, bo zmiana polityki tamtejszych władz wobec pandemii może doprowadzić do sytuacji, że chińska gospodarka wreszcie zacznie normalnie pracować, co być może – przy jej wielkim potencjale popytowym i podażowym – wpłynie na czas trwania i głębokość globalnej recesji. Jednak przy kiepskiej wydolności chińskiego systemu ochrony zdrowia nie stanie się to od razu.


Sprawdź fundusz obligacji w ofercie Caspar TFI: Caspar Obligacji >


Fundusze obligacji atrakcyjnym instrumentem rynku kapitałowego

Inwestorzy muszą też brać pod uwagę, że jest prawdopodobne, iż ostatnie, lepsze dane płynące z gospodarki mogą być tylko krótkim antraktem i wkrótce – przed czym zresztą ostrzegają między innymi banki centralne – inflacja znowu zacznie piąć się w górę. Jeśli tak się stanie, to zwiększą się również rentowności obligacji. Jedno wydaje się być poza wszelką dyskusją – w tym roku fundusze obligacji powinny być atrakcyjnym instrumentem rynku kapitałowego chroniącym nasze oszczędności i dlatego dobrze gdyby znalazły się w portfelu każdego inwestora.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

W tym roku warto postawić na fundusze obliga…

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min