Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar gromi benchmarki!

O satysfakcji klientów ze współpracy z firmami zarządzania aktywami przesądzają wyniki. Caspar Asset Management regularnie bije benchmark, a nasz rekord w tej materii to wynik aż szesnastokrotnie lepszy niż benchmark!

Szczególne powody do satysfakcji mają ci spośród naszych klientów, którzy wybrali „flagowy” produkt Caspar Asset Management, czyli Strategię Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Od początku istnienia, czyli od 30 czerwca 2010 roku do końca lutego 2015 roku, stopa zwrotu wypracowana przez tę strategię wyniosła aż 52,16%. W tym samym czasie dla benchmarku była ona ponad trzykrotnie niższa i osiągnęła 16,17%.

Także Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy znacząco – również z trzykrotnym „przebiciem” – pokonała benchmark. Stopa zwrotu tej strategii od chwili powstania w dniu 31 lipca 2010 roku do 28 lutego 2015 roku wzrosła o 31,37%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 10,13%.

Strategie Asset Management – Caspar AM

Caspar Asset Management zarządza także kilkoma strategiami specjalistycznymi, które są przygotowywane dla wybranych Klientów, a które mogą w przyszłości trafić do ogólnodostępnej oferty. Najwyższą wśród nich stopę zwrotu wypracowała od początku istnienia, czyli od 31 lipca 2011 roku do końca lutego 2015 roku, Specjalistyczna Strategia Akcji Tureckich. O ile w omawianym okresie benchmark wzrósł o blisko 19%, to stopa zwrotu casparowej strategii skoczyła o 29,15%.

Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich została „odpalona” niedawno, bo w ostatnim dniu kwietnia 2013 roku, ale jej wynik okazał się podobny do osiągnięć Specjalistycznej Strategii Akcji Tureckich. Stopa zwrotu wzrosła w tym wypadku o 27,48%, a benchamark osiągnął 20,71%.

Szczególny – dodatni! – rozdźwięk z benchmarkiem zanotowała Specjalistyczna Strategia Rynku Polskiego i Tureckiego. W jej wypadku stopa zwrotu wyniosła 21,61%, podczas gdy benchmark „wczołgał się” w tym czasie, czyli od 31 marca 2013 roku do 28 lutego 2015 roku, zaledwie na poziom 1,31%. Nasza strategia pobiła go więc szesnastokrotnie!

To tak, jakby w najbliższym meczu eliminacyjnym do Euro 2016 Polska pokonała Gruzję 16 do 0. Czego życzymy, ale w co wierzymy…

Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. 
Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A. 
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty. 

Wyniki portfeli zarządzanych wg Strategii Akcyjnej środkowej i Wschodniej Europy oraz Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy za ostatnie 3 lata dostępne są na stronie internetowej Caspar AM

Strategie specjalistyczne dopasowane są do indywidualnych potrzeb klienta oraz jego indywidualnej sytuacji. W celu uzyskania informacji o możliwości zarządzania portfelem wg specjalistycznej strategii inwestycyjnej należy skontaktować się ze Spółką lub Dyrektorami Sprzedaży poszczególnych regionów.

Simple Share Buttons

Caspar gromi benchmarki!

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 3 min