Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Szersza oferta Caspar TFI

Szersza oferta Caspar TFI

Informacja reklamowa. Rozmowa z Tomaszem Salusem, prezesem Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

– Caspar TFI poszerza swoją ofertę o subfundusz Obligacji, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

– Zacznę od IKE i IKZE. Ich wprowadzenie do naszej oferty jest odpowiedzią na sytuację na rynku. Wyraźnie widać, że do Polaków dotarła informacja, że muszą w znacznie większym stopniu niż do tej pory zadbać o swoją emeryturę, że to co będzie trafiało na ich konta po zakończeniu aktywności zawodowej nie zapewni im godnego życia, że mówiąc wprost wielu przyszłym emerytom trudno będzie związać koniec z końcem. Wszyscy eksperci twierdzą, że tzw. stopa zastąpienia, czyli procentowy wskaźnik ukazujący stosunek między średnim wynagrodzeniem, a przeciętną nowo przyznawaną emeryturą będzie niski bądź bardzo niski. W tej sytuacji trzeba zadbać o własne pieniądze zgodnie ze starym, ale mądrym i wciąż aktualnym powiedzeniem „Umiesz liczyć, licz na siebie”.


Sprawdź ofertę – IKE/IKZE >– Oba te produkty dają klientom spore korzyści.

– Po pierwsze, pozwalają zadbać o swoją emeryturę nie nakładając sztywnego gorsetu na nasz bieżący budżet. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście systematyczne wpłacanie pieniędzy na IKE oraz IKZE, ale zarówno IKE, jak i IKZE nie nakładają na nas tego obowiązku. Możemy wpłacać pieniądze – mogą to być także małe kwoty, rzędu 100 zł – gdy dysponujemy gotówką, a w gorszych momentach te wpłaty po prostu wstrzymać. Najlepszą jednak z możliwych opcji jest wykorzystanie limitu ustawowego w każdym roku w przypadku obu wyżej wymienionych rozwiązań. Kolejną zaletą obu tych produktów są znaczące przywileje podatkowe. W wypadku IKZE jest to możliwość odliczania zainwestowanych pieniędzy od podstawy opodatkowania, co pozwala nam każdego roku zaoszczędzić niemałe kwoty. Z kolei posiadacz Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolniony z tzw. podatku Belki w przypadku dotrwania z wypłatą środków do zdefiniowanego w ustawie wieku emerytalnego. Oczywiście najważniejszym benefitem obu tych produktów są pieniądze, które będziemy mogli wykorzystać po przejściu na emeryturę. Być może dzisiaj, gdy od emerytury dzieli nas dziesięć czy dwadzieścia lat tego nie doceniamy, ale w przyszłości dzisiejsza zapobiegliwość pozwoli nam po prostu lepiej żyć. Ale w obu tych produktach widzę jeszcze jedną zaletę. One po prostu uczą Polaków zarabiania na rynku kapitałowym. Niestety, nie bardzo umiemy korzystać z tej możliwości, a to jest znakomity sposób na zwiększenie zasobności naszych portfeli.


– Porozmawiajmy o subfunduszu Caspar Obligacji, który właśnie wszedł do oferty Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dotychczas Caspar specjalizował się w inwestycjach na rynku akcji.

– To prawda, ale niecała prawda. Do roku 2019 oferowaliśmy klientom obligacyjny fundusz Caspar Ochrony Kapitału. Nasza diagnoza – jak dzisiaj widać słuszna – mówiła, że sytuacja gospodarcza spowoduje konieczność podwyższenia stóp procentowych i to uderzy w klientów posiadających jednostki uczestnictwa funduszy obligacyjnych. W ostatnim czasie tak się właśnie stało i inwestorzy zanotowali duże straty. My klientów Caspara przed tym uchroniliśmy. Jednak to, że w naszej ofercie nie było funduszu obligacyjnego nie oznacza, że nas na tym rynku nie było. Przeciwnie. Gdyby nie to, że mieliśmy bardzo dobre wyniki w tym segmencie, to całościowa stopa zwrotu wypracowana przez subfundusz Caspar Stabilny nie byłaby tak imponująca, a ten fundusz – jak wskazuje ranking Analiz.pl – nie byłby najlepszym funduszem w swojej kategorii. Z rynku obligacji polskich i zagranicznych korzystamy też przy zarządzaniu naszymi funduszami dedykowanymi.


Sprawdź subfundusz – Caspar Obligacji >– Z punktu widzenia klientów dużą zaletą subfunduszu Caspar Obligacji jest też jego konstrukcja…

– Przede wszystkim to, że w początkowym okresie jego trwania całość kosztów funkcjonowania subfunduszu, z wyłączeniem wynoszącej 0,9% opłaty za zarządzanie, bierze na siebie Towarzystwo. Wszystkie normalne opłaty, w tym koszty księgowe, koszty związane z audytami, opłatami depozytariusza i tak dalej będzie pokrywał Caspar TFI S.A. Kolejną zaletą tego funduszu będzie minimalizowanie ryzyka. Caspar Obligacji będzie inwestował w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bo te instrumenty uważane są za najbezpieczniejszy instrument rynku kapitałowego. Poza unikaniem ryzyka kredytowego, fundusz będzie ograniczał ryzyko stopy procentowej, czyli coś, co niedawno tak mocno uderzyło w wiele funduszy obligacyjnych i ich inwestorów. I jeszcze jedna zaleta, którą warto podkreślić. Konstrukcja subfunduszu Caspar Obligacji będzie prosta, każdy klient – nawet bez doświadczenia na rynku kapitałowym – z łatwością zrozumie sposób funkcjonowania tego funduszu, co przy inwestowaniu jest niezwykle istotne.


– Czy Caspar TFI zamierza wprowadzać kolejne nowości do swojej oferty?

– Wprowadzenie funduszu obligacji, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego powoduje, że nasza oferta stała się kompleksowa. Ale oczywiście cały czas poświęcamy wiele uwagi analizie sytuacji rynkowej i to ona oraz potrzeby klientów będą decydowały o wprowadzaniu do oferty nowych produktów. Z całą pewnością będziemy też rozwijali ofertę funduszy dedykowanych, które są naszą specjalnością i są adresowane do konkretnego klienta, rodziny bądź firmy. W tej sprawie finalizujemy kolejne rozmowy.


Źródło: analizy.pl; za okresy 6m, YTD, 12m, 24m, 36m.

Rozmawiał Piotr Gajdziński.

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Szersza oferta Caspar TFI

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 5 min