Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – grudzień 2022

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W grudniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 2,96% przy benchmarku, który spadł o 3,16%.


Po trzech latach dwucyfrowych wzrostów indeksu MSCI World z rzędu, rok 2022 przyniósł dwucyfrowy spadek tego indeksu.

Rok 2023 niesie wiele ryzyk i choć, analizując różne wskaźniki sentymentu inwestorów, wydaje się, że część z nich jest już uwzględniona w wycenach spółek giełdowych – to na pewno nie wszystkie. Na rynku panuje ogromna niepewność i czytając prognozy na ten rok, łatwo zauważyć, że opinie ekonomistów z największych firm inwestycyjnych są skrajnie odmienne. Rok 2022 miał stać pod znakiem „po-covidowego” odbicia popytu, jednak został zdominowany przez atak Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny.

Wydaje się, że wyższe stopy procentowe zostały już wycenione przez rynek, jednak pogorszenie wyników finansowych wciąż może mieć negatywny wpływ na zachowanie kursów spółek giełdowych w najbliższym czasie. Czynniki wpływające na inflację nie mogą w łatwy sposób zostać zahamowane przez banki centralne. Niższe stopy procentowanie nie zmienią sytuacji demograficznej, z którą zmagają się największe gospodarki świata, a która doprowadziła do niewystarczającej liczby pracowników dostępnych na rynku pracy. Nie pomogą one również rozwiązać problemu rosnących cen energii, wywołanych coraz większą presją na ograniczanie emisji CO2 i zwiększaniem zależności od źródeł odnawialnych – przy jednoczesnym ograniczaniu wydobycia węglowodorów. Napięcia geopolityczne i problemy z łańcuchami dostaw nasiliły również dyskusje o przenoszeniu produkcji z Chin bliżej konsumenta, co również będzie tworzyło presję inflacyjną, która w istotny sposób osłabia siłę nabywczą konsumentów. Banki centralne nie mają takich narzędzi, które mogłyby te problemy rozwiązać. Dodatkowo, w kwestii inflacji należy podkreślić, że łatwiej zredukować tempo jej wzrostu z 9% do 7%, niż z 7% do 5% i tak dalej. Dlatego też ostatnie sukcesy na tym polu nie powinny być przyjmowane z hurraoptymizmem. Ponadto, inflacja wcale nie musi spadać liniowo, możemy mieć jeszcze do czynienia z wieloma wahaniami – jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat ’70 i ’80 ubiegłego wieku. Takie wahania z pewnością będą budzić wiele emocji i mogą przyczynić się do wzrostu zmienności na rynkach finansowych. Silna recesja mogłaby pomóc obniżyć inflację, jednak banki centralne chcą tego scenariusza uniknąć. Dodatkowo, w przypadku pogorszenia otoczenia makroekonomicznego, politycy będą dążyć do wprowadzenia coraz to nowych programów socjalnych wspierających popyt, co będzie nasilało problem inflacji wbrew jakimkolwiek działaniom banków centralnych.

Ważną kwestią jest też bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Na ten moment wypełnienie magazynów gazu utrzymuje się na wysokim poziomie, a póki co zima jest łagodna. Potencjalne odwrócenie tej sytuacji może doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Gdyby były one jednorazowe, to nie będzie to miało istotnego znaczenia. Gdyby jednak okazało się, że brak gazu będzie się utrzymywał – wyniki europejskich firm z pewnością ucierpią. Zapewnienie gazu na przyszłą zimę będzie również istotną kwestią w 2023 roku, ponieważ na obecny sezon magazyny zostały częściowo zapełnione gazem, który jeszcze w pierwszej połowie roku płynął do Europy z Rosji.

Kluczowe dla gospodarek światowych będzie zakończenie polityki „zero-covid” w Chinach. Z jednej strony może to mieć pozytywne skutki, ponieważ wielu obywateli tego kraju wciąż ma oszczędności, które będzie chciało wydać, co może spowodować ożywienie gospodarki. Co też zresztą obserwowaliśmy w innych krajach. Z drugiej jednak strony, poziom wyszczepienia obywateli skutecznymi szczepionkami jest dużo niższy niż w krajach zachodnich. To oczywiście rodzi ryzyko powstawania dużych skupisk choroby, co może skłonić rządzących do ponownego wprowadzenia lockdownów. W skrajnym scenariuszu może to nawet spowodować mutacje wirusa, a kolejne odmiany mogą być groźniejsze od tych obecnie występujących. To ryzyko nie jest wysokie, ale należy mieć je na uwadze.

W ciągu ostatniego miesiąca strategia inwestycyjna nie uległa istotnej zmianie. W ramach strategii nadal przeważony jest sektor energii ze względu na nieefektywność źródeł odnawialnych i niewystarczające inwestycje w wydobycie ropy i gazu. Ponadto, utrzymywany jest stabilny poziom gotówki, stanowiącej obecnie kilkanaście procent portfela – co pozwoli na okazjonalne zakupy na rynku akcji w przyszłości.

W grudniu Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała spadek o 2,96% przy benchmarku, który spadł o 3,16%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 5 min