Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia SELECT Akcyjna – styczeń/luty 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategia SELECT Akcyjna, czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. Strategia SELECT Akcyjna odnotowała w styczniu wzrost o 5,22% podczas gdy benchmark wzrósł o 5,77%.

Globalne rynki akcji w styczniu i pierwszej połowie lutego rosły w dużej mierze dzięki poprawie nastrojów inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Poprawa sentymentu dotyczyła nie tylko akcji, ale również obligacji korporacyjnych jak i też kryptowalut. Zmienność rynków akcji, jeżeli za jej miarę weźmiemy wskaźnik VIX dla indeksu S&P 500, kształtowała się na relatywnie niskich poziomach – często wyraźnie poniżej 20%. Kontrastowało to z informacjami napływającymi ze spółek zarówno z USA jak i Europy, które często raportowały spadek zysków rok do roku, jak i zapowiadały zwolnienia pracowników oraz – o czym nie można zapominać – napiętą sytuacją geopolityczną, której istotnym elementem jest brutalna wojna tocząca się w Ukrainie.

Rentowności obligacji i oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych wyraźnie wzrosły. Doprowadziły do tego nieco gorsze odczyty danych o inflacji nie tylko w USA, ale także Japonii i Europie. Jednocześnie krzywa stóp procentowych zarówno w USA jak i strefie euro pozostawała silnie odwrócona. Taki kształt krzywej oznacza, że rynki obligacji wyceniają recesję.

Chiny, które odeszły od polityki zero covid i następnie ogłosiły sukces w walce z pandemią, powinny odnotować w najbliższych kwartałach wyraźny wzrost konsumpcji. Tym niemniej istnieje wyraźne ryzyko, że dane makroekonomiczne z Chin mogą rozczarowywać. Cały czas duże ryzyko dla chińskiej gospodarki stanowi chiński sektor nieruchomości, którego wzrost w minionych latach był znacznie bardziej dynamiczny niż potrzeby mieszkaniowe chińskiego społeczeństwa. Rynek nieruchomości od kilku kwartałów jest w kryzysie i niewiele wskazuje, żeby ten kryzys miał się szybko skończyć. Jednym z efektów tego kryzysu jak również prowadzonej wcześniej polityki zero covid jest pogarszająca się sytuacja fiskalna chińskich samorządów, ale też budżetu centralnego.

Podejmując decyzje inwestycyjne cały czas zamierzamy przywiązywać dużą wagę do kontroli ryzyka oraz będziemy zwracać uwagę na wolne przepływy gotówkowe, generowane przez spółki będące przedmiotem inwestycji. W ograniczonym zakresie nie będziemy unikali jednak bardziej ryzykownych inwestycji, o ile wyższe ryzyko będzie rekompensowane odpowiednia wysoką oczekiwaną stopą zwrotu.

Strategia SELECT Akcyjna odnotowała w styczniu wzrost o 5,22% podczas gdy benchmark wzrósł o 5,77%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia SELECT Akcyjna – styczeń/lut…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min