Jesteś tutaj

Strategia Akcji Skoncentrowanych

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: 50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG)
Waluta benchmarku: złoty polski


Dla Kogo

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.


Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku. Wyniki zarządzania


Aktywa

  • Maksymalnie 35 różnych instrumentów finansowych.
  • Co najmniej 50% aktywów będą stanowić akcje spółek notowanych na następujących rynkach: Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse AG), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Istanbul Stock Exchange (Borsa İstanbul A.Ş.), Budapest Stock Exchange ( Budapesti Értéktőzsde Zrt.), Prague Stock Exchange (Burza cenných papírů Praha, a.s.), Vienna Stock Exchange (Wiener Börse AG) bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje spółek notowanych na tych rynkach bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
  • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
  • Co najwyżej 25% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.


W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.