Jesteś tutaj

Strategia Akcji Skoncentrowanych

Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: 50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG)
Waluta benchmarku: złoty polski


Dla Kogo

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.


Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela wyższej od rentowności Benchmarku. Wyniki zarządzania


Aktywa

  • Maksymalnie 35 różnych instrumentów finansowych.
  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
  • Aktywa mogą być lokowane zarówno w notowane instrumenty finansowe, jak i nienotowane instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów mogą stanowić nienotowane instrumenty finansowe.
  • Co najwyżej 25% aktywów mogą stanowić instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.


W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.