Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Nowy portfel w produktach emerytalnych IKE/IKZE

Nowy portfel w produktach emerytalnych IKE/IKZE


Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Oferta produktów oferowanych przez Caspar TFI osobom, które decydują się na samodzielne oszczędzanie na emeryturę, powiększyła się o Portfel Obligacyjny.

Portfel Obligacyjny jest złożony w 100% z subfunduszu Caspar Obligacji. Inwestuje on w – cieszące się opinią najbardziej bezpiecznych, bo są emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa – obligacje skarbowe. Na dzień 27.10.2023 fundusz wygenerował stopę zwrotu równą 12,90% od utworzenia. Pełen zakres wyników dostępny jest na stronie subfunduszu.

Dla kogo może być nowy portfel IKE/IKZE?

Dla osób, które chcą przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Twoje środki zostaną zainwestowane w możliwie bezpieczne obligacje skarbowe, które są gwarantowane przez Skarb Państwa – co sprawia, że są uznawane za jedne z najbardziej solidnych papierów wartościowych. Bankructwo państwa i związane z tym ryzyka – takie jak brak wykupu obligacji czy niewypłacenie odsetek – są bardzo rzadkie. Dodatkowo, polskie prawo stanowi, że Skarb Państwa gwarantuje swoje zobowiązania całym swoim majątkiem – a spłata długu ma priorytet przed innymi zobowiązaniami.Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszu Caspar Obligacji i Produktach Emerytalnych?

  • sprawdź wszystkie Produkty Emerytalne – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualne wyniki funduszu – zajrzyj tutaj >
  • sprawdź aktualną kartę funduszu – zajrzyj tutaj >
  • dowiedz się jak kupić fundusz w Caspar TFI – zajrzyj tutaj >
  • Caspar Obligacji wyróżniony przez Analizy.pl – czytaj całość tutaj >


Wybierając tę opcję oszczędzania na emeryturę, zyskujesz korzyść z niskich opłat za prowadzenie rachunku. Możesz również dokładać środki do ustalonego rocznego limitu w dowolnym czasie. Poza tym masz możliwość wskazania osób, które będą miały prawo do środków zgromadzonych na koncie IKE/IKZE w przypadku Twojej śmierci, z możliwością zmiany tej decyzji w dowolnym momencie.

Dlaczego warto myśleć o IKE/IKZE niezależnie od wieku?

W Polsce IKE (lub?)IKZE stanowią atrakcyjne opcje oszczędzania na emeryturę niezależnie od wieku. Przyszłe emerytury dla obecnych 20- i 30-latków mogą nie być zachęcające, co podkreśla potrzebę dodatkowego oszczędzania na przyszłość. Demograficzne zmiany i prognozowane średnie emerytury – które mogą wynieść poniżej 40% ostatniego wynagrodzenia do 2040 roku – są czynnikami, które powinny skłonić do rozważenia takich opcji (źródło: Bankier).

Co więcej – IKZE oferuje ulgę podatkową, która pozwala na odliczenie wpłaconych środków od rocznego dochodu. To skutkuje niższym podatkiem do zapłaty w kolejnym roku podatkowym. IKE zaś umożliwia uniknięcie 19% podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

W Caspar TFI dostępne są różne warianty inwestycyjne (portfele), które uwzględniają wiek uczestnika oraz jego skłonność do ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb i okoliczności życiowych. IKE i IKZE są dostępne dla wszystkich dorosłych obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania. Obecnie Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje w ramach IKE/IKZE cztery portfele: Stabilny, Zrównoważony, Akcyjny, Indywidualny i właśnie Obligacyjny.

Sprawdź:


Chcesz mieć informacje o nowych wpisach, zapisz się do Newslettera:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w fundusz Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa, a nie w danych aktywach bazowych takich jak akcje spółek lub obligacje skarbowe, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Nowy portfel w produktach emerytalnych IKE/IK…

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min