Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – luty 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lutym wzrost o 2,37%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,95%.


Luty przyniósł kontynuację odbicia na rynku europejskim. Sektor dóbr ponadpodstawowych i przemysł wciąż dobrze sobie radziły, jednak na bankach, dobrach podstawowych i nieruchomościach pojawiły się spadki.

W najbliższych miesiącach kluczowa dla zachowania rynków finansowych będzie odpowiedź na pytanie czy inflacja jest zjawiskiem przejściowych czy też trwałym. Niestety odpowiedzi nie poznamy szybko, a do tego czasu rynki mogą podążać w bliżej nieokreślonym kierunku. Do tego czasu uwaga rynków skupiona będzie na decyzjach i wypowiedziach członków najważniejszych banków centralnych. W jednym z ostatnich przemówień Jay Powell zmienił nieco ton wypowiedzi w porównaniu do poprzednich wystąpień i podkreślał fakt, że tempo podnoszenia stóp procentowych również będzie miało znaczenie, co w ocenie rynku zwiększyło szanse na podniesienie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu FED o 50 punktów bazowych.

Jednocześnie rosną oczekiwania rynku co do stóp procentowych w długim terminie. W takim otoczeniu spółki generujące wysokie przepływy pieniężne, szczególnie te, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami, powinny radzić sobie lepiej od tych, które gotówkę zaczną generować w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Marże spółek w wielu przypadkach wciąż są na poziomach powyżej wartości notowanych w 2019 roku i to zarówno, jeśli spojrzymy na indeksy europejskie jak i amerykańskie. Do tej pory spółki były w stanie przerzucać wyższe koszty na klientów, którzy spodziewali się inflacji i ją akceptowali. Jednak wraz ze spadającą siłą nabywczą po stronie konsumentów i rosnącą bazą kosztową (w szczególności koszty pracy) wśród odbiorców przemysłowych takie działania mogą być coraz trudniejsze, co może doprowadzić do normalizacji marż. Już w ostatnim kwartale obserwowaliśmy spadki oczekiwań analityków co do zysków spółek. W mojej ocenie prawdopodobne jest, że zjawisko spadających oczekiwań będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości.

Struktura portfela pozostaje bez większych zmian. Utrzymuję przeważenie w szczególności w spółkach z obszaru energii i dóbr podstawowych. Są to sektory, które powinny być relatywnie odporne na pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, a dodatkowo generują atrakcyjne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lutym wzrost o 2,37%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,95%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – luty 2023

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min