Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF – czerwiec/lipiec 2023

Czy grozi nam stagflacja? Mateusz Janicki, zarządzający Specjalistyczną Strategią Globalną ETF:

Informacja reklamowa

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w czerwcu zanotowała wzrost o 2,47% przy benchmarku, który wzrósł o 1,79%.


Ostatni miesiąc obfitował w negatywne informacje ze spółek europejskich. Gorsze wyniki finansowe ogłosiły takie spółki jak chociażby: Siemens, Siemens Energy, Sartorius, Lanxess, DSM-Firmenich czy Virbac.

W przypadku Siemensa problemem okazał się popyt w Chinach, który odbudowuje się wolniej niż oczekiwano, co negatywnie przekłada się na zamówienia w segmencie Digital Industries. Z kolei, chociaż powód osłabienia w przypadku Lanxessa był raczej oczekiwany, czyli słabszy popyt po stronie konsumentów, sektora budowlanego i elektroniki, to skala słabości zaskoczyła. Mimo to, w ramach strategii udało się wygenerować pozytywną stopę zwrotu, co wynikało w szczególności z przeważenia sektora energii. Wiele spółek z tego sektora w ostatnich latach skupiło się na poprawie efektywności, dzięki czemu nawet przy niższych cenach ropy naftowej są one w stanie generować dwucyfrowe przepływy pieniężne dla akcjonariusza, którymi zresztą dzielą się w formie dywidend i skupów akcji.

Pomimo wspomnianych negatywnych informacji oraz słabnących odczytów PMI giełdowe indeksy europejskie znajdują się blisko swoich historycznych szczytów. Również kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie pomimo stopniowej deindustrializacji Europy, którą potwierdzają chociażby dane o spadającej konsumpcji gazu na Starym Kontynencie.

Duże znaczenie dla dalszego zachowania giełd będzie miał nadchodzący sezon wyników. W szczególności należy zwrócić uwagę na komentarze spółek w odniesieniu do popytu w Chinach oraz zachowania konsumentów. Jednocześnie wciąż obserwujemy inflację na poziomie powyżej celu banków centralnych i pojawia się wiele wypowiedzi wskazujących, że obecny poziom stóp procentowych zostanie co najmniej utrzymany, a być może nawet podniesiony. Wyższą inflację nadal wspiera stosunkowo silny rynek pracy.

W ostatnim czasie w składzie strategii pojawiały się nowe spółki z takich sektorów jak ochrona zdrowia czy przemysł, postępuje dywersyfikacja portfela oraz stopniowe zwiększanie udziału największych spółek. Jednocześnie uważam, że należy utrzymywać selektywne podejście przy doborze akcji do portfela i skupiać się na długim horyzoncie inwestycyjnym.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w czerwcu zanotowała wzrost o 2,47% przy benchmarku, który wzrósł o 1,79%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF –…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min