Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec/lipiec 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w czerwcu wzrost o 2,94%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,43%.


Ostatni miesiąc obfitował w negatywne informacje ze spółek europejskich. Gorsze wyniki finansowe ogłosiły takie spółki jak chociażby: Siemens, Siemens Energy, Sartorius, Lanxess, DSM-Firmenich czy Virbac.

W przypadku Siemensa problemem okazał się popyt w Chinach, który odbudowuje się wolniej niż oczekiwano, co negatywnie przekłada się na zamówienia w segmencie Digital Industries. Z kolei, chociaż powód osłabienia w przypadku Lanxessa był raczej oczekiwany, czyli słabszy popyt po stronie konsumentów, sektora budowlanego i elektroniki, to skala słabości zaskoczyła. Mimo to, w ramach subfunduszu udało się wygenerować pozytywną stopę zwrotu, co wynikało w szczególności z przeważenia sektora energii. Wiele spółek z tego sektora w ostatnich latach skupiło się na poprawie efektywności, dzięki czemu nawet przy niższych cenach ropy naftowej są one w stanie generować dwucyfrowe przepływy pieniężne dla akcjonariusza, którymi zresztą dzielą się w formie dywidend i skupów akcji.

Pomimo wspomnianych negatywnych informacji oraz słabnących odczytów PMI giełdowe indeksy europejskie znajdują się blisko swoich historycznych szczytów. Również kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie pomimo stopniowej deindustrializacji Europy, którą potwierdzają chociażby dane o spadającej konsumpcji gazu na Starym Kontynencie.

Duże znaczenie dla dalszego zachowania giełd będzie miał nadchodzący sezon wyników. W szczególności należy zwrócić uwagę na komentarze spółek w odniesieniu do popytu w Chinach oraz zachowania konsumentów. Jednocześnie wciąż obserwujemy inflację na poziomie powyżej celu banków centralnych i pojawia się wiele wypowiedzi wskazujących, że obecny poziom stóp procentowych zostanie co najmniej utrzymany, a być może nawet podniesiony. Wyższą inflację nadal wspiera stosunkowo silny rynek pracy.

W ostatnim czasie w składzie subfunduszu pojawiały się nowe spółki z takich sektorów jak ochrona zdrowia czy przemysł, postępuje dywersyfikacja portfela oraz stopniowe zwiększanie udziału największych spółek. Jednocześnie uważam, że należy utrzymywać selektywne podejście przy doborze akcji do portfela i skupiać się na długim horyzoncie inwestycyjnym.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w czerwcu wzrost o 2,94%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,43%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec/li…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min