Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – maj/czerwiec 2023

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny spadł w maju 0,93% wobec wzrostu benchmarku o 0,91%. W czerwcu subfundusz wzrósł o 2,51%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,33%.

Maj i czerwiec przyniosły kontynuację trendu obserwowanego od początku roku – czyli wąskie przewodnictwo kilku spółek, które odpowiadają za wzrosty głównych indeksów akcyjnych.

Indeks S&P 500 Equal Weight (równoważony) wzrósł przez dwa miesiące o 3,2% (w USD), natomiast ważony kapitalizacją “klasyczny” S&P500 wzrósł o 6,7% (też w USD), technologiczny NASDAQ z kolei wzrósł o 14,6% (USD).

Narracją ciągnącą rynek dużych spółek technologicznych jest aktualnie sztuczna inteligencja (AI). Nie ulega wątpliwości, że generative AI będzie miało szereg zastosowań i poprawi produktywność pracy w wielu branżach, niemniej absurdalnie wysoki poziom wycen wielu spółek i sytuacje, kiedy rosną gwałtownie spółki bardzo luźno powiązane z AI lub po prostu mające „AI” w nazwie (FOMO) świadczą, że możemy mieć do czynienia z bańką spekulacyjną w niektórych segmentach rynku. Dopóki modele będą trenowane, NVIDIA jest oczywistym beneficjentem, ale trwałość tego trendu jest dyskusyjna. Większość spółek, które napędzają w tym roku indeksy giełdowe – których brak w funduszach negatywnie wpływa na wyniki w porównaniu z benchmarkiem – rośnie na ekspansji mnożników i nie ma na ten moment dużego wzrostu zysków lub prognoz na przyszłe zyski.

Na wyniki funduszy negatywnie wpłynął kurs walutowy, USD/PLN na koniec kwietnia wynosił 4,1604, na koniec czerwca z kolei 4,064.

Caspar Globalny pozostaje zainwestowany głównie w sektor energii, biotechnologii i zbrojeniowy.

Fundamenty sektora energii nie uległy zmianie, a słabe zachowanie kursów spółek energetycznych w ostatnim czasie wynika z czynników raczej jednorazowych, których powtarzalność jest mało prawdopodobna. Przede wszystkim administracja Bidena uwolniła ogromne rezerwy ropy naftowej ze swojej Strategicznej Rezerwy. Na koniec 2021 roku rezerwa ta wynosiła około 600 milionów baryłek, na koniec 2022 było to już 372 mln baryłek, a na koniec czerwca 2023 – 348 mln baryłek w związku z zatwierdzonym przez Kongres programem sprzedaży około 26 mln baryłek w maju i czerwcu na potrzeby budżetowe.

Uwalniana przez ostatnie 1,5 roku ropa napłynęła na rynek w takiej ilości, że nie tylko rozwiązała problem niedostatecznej produkcji vs rosnący popyt (co stało za naszym pomysłem inwestycyjnym, aby się w ten sektor zaangażować), ale także wpłynęła na obniżkę cen samego surowca, co z kolei wpłynęło negatywnie na wyceny spółek. Innym niefortunnym zdarzeniem była awaria terminala Freeport, z którego eksportuje się gaz ze Stanów Zjednoczonych. Przeciągająca się wiele miesięcy usterka spowodowała, że spore ilości gazu zostały w Stanach Zjednoczonych. Ceny gazu zatem spadły, a tym samym kursy producentów. Trzecie zdarzenie to wyjątkowo ciepła zima, która zredukowała popyt na gaz oraz inne surowce energetyczne. Amerykanie zarzekają, że teraz nadszedł czas, żeby powoli odbudować rezerwę strategiczną – w ostatnich tygodniach nawet kupili 3 mln baryłek, choć to niewiele w kontekście sprzedaży prawie 300 mln – ale wydaje się, że okres zalewania rynku ropą został zakończony. Terminal Freeport wrócił do operacyjności i eksportuje gaz do Europy i Azji. Trudno także oczekiwać, że w tym roku powtórzy się tak ciepła zima. Wydaje się zatem, że najgorsze za nami.

Caspar Globalny spadł w maju 0,93% wobec wzrostu benchmarku o 0,91%. W czerwcu subfundusz wzrósł o 2,51%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,33%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – maj/czerwiec 2023

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min