Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia SELECT Akcyjna – luty/marzec 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategia SELECT Akcyjna, czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. Strategia SELECT Akcyjna odnotowała w lutym wzrost o 0,35% podczas gdy benchmark spadł o 0,17%.

Po udanym na większości rynków początku roku, luty przyniósł schłodzenie nastrojów. Główne indeksy za oceanem spadały za ostatni miesiąc: S&P500 o 2,6% w dolarze amerykańskim, Nasdaq 100 o 0,5% w dolarze amerykańskim, podobnie polski indeks największych spółek WIG20 (spadek 2,9% w polskim złotym).

Jedną z przyczyn była zmiana nastawienia inwestorów odnośnie dalszej ścieżki zacieśniania stóp procentowych przez banki centralne, w szczególności amerykański FED. Za zmianę odpowiadała inflacja, której odczyty w zdecydowanej większości przypadków okazały się wyższe od oczekiwań. W USA odnotowano odczyt 6% (prognoza 5,40%), w strefie Euro 8,5% (prognoza 8,20%), w Niemczech 8,70% (prognoza 8,50%). Na szczególną uwagę zwraca inflacja bazowa (nieuwzględniająca najbardziej zmiennych cen żywności i energii), która wciąż utrzymuje się blisko rekordowych poziomów i rosła powyżej oczekiwań na wszystkich.

W marcu rynki były pod wpływem kłopotów lokalnych banków w USA w szczególności Silicon Valley Bank oraz Credit Suisse to jest jednego z największych banków szwajcarskich. Credit Suisse został przejęty przez lokalnego rywala UBS za cenę 2 miliardów dolarów co jest niemal symboliczną kwotą przy czym inwestorzy posiadające obligacje podporządkowane zamienne na akcje wyemitowane przez Credit Suisse stracili całość zainwestowanego kapitału. Ażeby transakcja mogła dojść do skutku w weekend (dokładniej 19.03.2023) zostały zmienione przepisy prawa co z pewnością jest dość niezwykłą praktyką w kraju, który słynął ze stabilności i przewidywalności.

Oprócz specyficznych powodów problemów banków wydaje się, że instytucje finansowe są w istotnym stopniu ofiarą wyższych stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych w przeszłości często prowadził do recesji i spadku rynkowej wartości aktywów co prowadziło do pogorszenia się kondycji finansowej niektórych instytucji finansowych. Nie można obecnie niestety wykluczyć również bardziej negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. Jeżeli problemy z płynnością, które obserwujemy przynajmniej w przypadku części banków przełożą się na istotne zaostrzenia polityki kredytowej mogą one przyczynić się w niesprzyjających warunkach do pogorszenia się sytuacji kredytobiorców i wzrostu ryzyka kredytowego. Banki centralne z uwagi na wciąż wysoką inflację mają utrudnione zadanie przeciwdziałania potencjalnemu kryzysowi finansowemu. W przypadku wystąpienia negatywnego scenariusza rządy mają również ograniczone możliwości zwiększania długu publicznego w celu poprawy kondycji finansowej banków.

Mamy ostrożne nastawienie do rynków inwestując w dużym stopniu w firmy, które generują wysokie przepływy gotówkowe. Alokacja w akcje jest na poziomie adekwatnym do naszej oceny perspektyw rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.

Strategia SELECT Akcyjna odnotowała w lutym wzrost o 0,35% podczas gdy benchmark spadł o 0,17%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia SELECT Akcyjna – luty/marzec …

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min