Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Stabilny – luty/marzec 2023

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny - Intellia Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:


Caspar Stabilny zyskał w lutym 0,48% wobec spadku benchmarku o 0,03%.

Oczekiwana przez rynek „implied overnight rate” FEDu na grudzień 2023 wzrosła z 4,48% na koniec stycznia do 5,28% na koniec lutego.

Inwestorzy spodziewali się jastrzębiego FEDu w związku z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Indeks S&P500 wzrósł w dolarze o 2,6%, a technologiczny NASDAQ spadł o 0,5%. Gorzej radzili sobie producenci ropy i gazu, których kursy (S&P oil and gas exploration and production) spadły o 5,7%.

Wszystko zmienił marzec i problemy w sektorze bankowym, na ten moment rynek oczekuje, jeszcze w tym roku, obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Problemy regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych oraz Credit Suisse w Europie zdominowały sentyment na rynkach. Banki Centralne i regulatorzy odpowiedzieli w bardzo szybkim tempie, dostarczając płynność. Krótkoterminowe scenariusze rozwoju sytuacji są trudne do przewidzenia. W systemie bankowym istnieją bowiem ryzyka, które w przypadku materializacji mogą pogorszyć obecną sytuację.

Możliwe obszary, które należy monitorować, to komercyjne nieruchomości, w szczególności biurowce. Przetestowany w wyniku pandemii model pracy zdalnej/hybrydowej najprawdopodobniej strukturalnie zmienił dynamikę wynajmu biur. Portfele kredytowe z ekspozycją na ten rynek mogą być pod presją. Inne „wrażliwe obszary” to cały szereg efektów ubocznych prowadzonej przez lata polityki bardzo niskich lub ujemnych stóp procentowych. „Darmowy” pieniądz pozwolił zaistnieć wielu start-upom, funduszom private equity czy venture capital. Papierowe wyceny wielu tych biznesów najprawdopodobniej są znacząco wyższe niż ich wartość godziwa, a zdolność do regulowania zobowiązań odsetkowych opartych na zmiennej stopie też jest ograniczona w biznesach, które często nie generują gotówki. Niemniej ekspozycja banków na branżę VC/PE czy private/venture debt wydaje się być ograniczona.

Jak zawsze w analizie rynków finansowych są też ryzyka, z których na ten moment nie zdajemy sobie sprawy (unknown unknowns), a które mogą się ujawnić w otoczeniu zmiany reżimu, którego doświadczamy. Należy też mieć na uwadze psychologię tłumu i zachowania stadne, które mogą poprzez runy na banki zintensyfikować problemy w sektorze bankowym.

W tej sytuacji polityka inwestycyjna pozostaje ostrożna. Caspar Stabilny ma alokację w akcję na poziomie poniżej 25%, część dłużna zawiera polskie i amerykańskie obligacje o oprocentowaniu zmiennym lub opartym o inflację, a także niewielki udział obligacji o stałym oprocentowaniu, ale krótkim okresie do wykupu. Rekordowo wysoka zmienność stóp procentowych nie zachęca do wystawiania funduszu na ryzyko duration.

Caspar Stabilny zyskał w lutym 0,48% wobec spadku benchmarku o 0,03%.

Część akcyjna to niezmiennie spółki energetyczne, zbrojeniowe i biotechnologiczne, za którymi argumenty zostały przedstawione w poprzednich komentarzach:

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Stabilny – luty/marzec 2023

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min