Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – styczeń 2023

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny Informacja reklamowa

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny zyskał w styczniu 6,91% wobec wzrostu benchmarku o 5,77%.

Rynki akcji w styczniu zachowywały się w sposób, który sugerowałby, że na horyzoncie mamy zwrot w polityce FED i rychłe przejście do obniżek stóp procentowych.

Silny rynek pracy, ostatni odczyt inflacji czy rynek długu nie do końca zgadzają się z tą narracją, której kontynuację widzimy w lutym. Aktywa, które najmocniej zyskują w 2023 to te, które były pod silną presją w roku 2022 – czyli NASDAQ, krypto, non-profitable tech czy wiele spółek, które ociera się o bankructwo.

Rentowności 2-letnich obligacji skarbowych USA na koniec roku wynosiły 4,4258%, na moment pisania tego komentarza (2023-02-16) wynoszą 4,6464%, oczekiwania inflacyjne wzrosły (US breakeven 2y z 2,31% na koniec roku do 2,88% na 2023-02-16). Oczekiwana przez rynek „implied overnight rate” FEDu na grudzień 2023 wzrosła w tym okresie z 4,585% do 5,047%, czyli o niemal 2 podwyżki stóp o 0,25 punktu procentowego.

W mojej ocenie podwyższone stopy procentowe pozostaną przez jakiś czas obecne na rynkach finansowych co przełoży się negatywnie na zagregowany popyt. Aktualny sezon wyników na szerokim rynku jest raczej przeciętny i – w mojej ocenie – w wielu sektorach jest jeszcze przestrzeń do spadku zysków.

W tym otoczeniu strategia inwestycyjna pozostaje niezmienna i fundusz skupia się na sektorze energii, zbrojeniowym i biotechnologicznym.

W sektorze energii mamy do czynienia ze strukturalnym niedoinwestowaniem podaży, o czym już w komentarzach wspominałem. Potencjalny słabszy popyt świata zachodniego wywołany recesją w związku z wysokimi stopami procentowymi powinien zostać zrównoważony przez silnie rosnący popyt z Azji. Ropa czy gaz są produktami globalnymi i w tej perspektywie należy je analizować. Sektor zbrojeniowy powinien korzystać na rosnących budżetach i świadomości istotności wydatków na obronność. Z kolei sektor małych spółek biotechnologicznych jest po 2-letniej przecenie, która spowodowała, że wyceny wielu spółek znajdują w okolicach poziomu gotówki, a długoterminowe perspektywy nadal są obiecujące. Oczywiście wiele z tych spółek dopóki nie będzie miało zatwierdzonego leku lub nie znajdzie partnera jest zmuszone żyć z kapitału od inwestorów, którego cena w ostatnim okresie wzrosła.

Caspar Globalny zyskał w styczniu 6,91% wobec wzrostu benchmarku o 5,77%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Globalny – styczeń 2023

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min