Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Historia czasem bywa nauczycielką

Historia czasem bywa nauczycielką


Informacja reklamowa. Jeśli uznać, że Cyceron w swoim słynnym powiedzeniu „Historia magistra vitae” (Historia jest nauczycielką życia) miał rację, to warto przeanalizować i wziąć pod uwagę wykres, który wskazuje jak zachowywały się wybrane sektory giełdowe w okresie bessy.

Autorzy publikacji z Capital Ideas, amerykańskiej firmy zarządzania aktywami, zbadali zachowanie poszczególnych sektorów w okresach, gdy index S&P500 – najważniejszy indeks amerykańskiej giełdy – spadł przynajmniej o 15%.


Źródło: Capital Ideas.


Analiza wskazuje, że w czasie bessy najlepiej spisywały się spółki z sektora konsumpcji bieżącej – w każdej z dziesięciu okresów bessy spadały one mniej niż cały index. Drugie miejsce w tej klasyfikacji (tylko raz spadły niżej niż index) zajęły spółki działające w sektorze “Zdrowie” oraz “Usługi komunalne”, a kolejne miejsce zajęły spółki telekomunikacyjne. Sektor energii jest równo po środku, pięć razy spisywał się gorzej niż index, a pięć razy lepiej. Najgorzej natomiast spisywały się akcje spółek przemysłowych oraz IT.

Inwestując w akcje zawsze trzeba brać pod uwagę dywidendy wypłacane przez spółki. Poza oczywistym faktem, że dywidenda zwiększa zysk inwestorów, jej wypłacanie obrazuje dobrą bieżącą kondycję spółki i jej możliwości generowania gotówki. Biorąc pod uwagę wysokość wypłaconej dywidendy najlepiej w okresie bessy spisywały się spółki z dwóch sektorów – Telekomunikacji oraz Energii.

Inwestując na giełdzie w okresie recesji, a już zwłaszcza – jak obecnie – wojny, trzeba dużą wagę przywiązywać do ryzyka politycznego. Nie ma wątpliwości, że spółki z krajów położonych w sąsiedztwie terenów, na których toczy się wojna, działające w krajach najbardziej narażonych choćby na jej pośrednie skutki, są obarczone znacznie większym ryzykiem i między innymi z tego powodu są rzadziej wybierane przez inwestorów. Właśnie dlatego Caspar TFI stawia przede wszystkim na mocno oddalony od teatru działań militarnych rynek amerykański. USA to także rynek mający dostęp do własnych surowców energetycznych i – znowu jak uczy historia – zawsze stosunkowo szybko wychodzący z recesji.

W każdych warunkach, nawet podczas hossy, długoterminowy inwestor powinien brać pod uwagę wyłącznie te fundusze inwestycyjne, które przywiązują ogromną rolę do starannego doboru spółek do swojego portfela, ale w czasie bessy i zwłaszcza recesji przestrzeganie tego nakazu musi być niepodważalną doktryną. Stawiamy na spółki z sektorów, które nawet jeśli w czasie recesji nie rosną, to przynajmniej zachowują swoją pozycję, generują duże przepływy gotówkowe i wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendę. I są na tyle silne i zdrowe, aby nie obawiać się bankructwa.

Podobne wpisy:

Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Historia czasem bywa nauczycielką

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 4 min