Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Łowić tam, gdzie są ryby

Andrzej Miszczuk, Członek Zarządu Caspar TFI SA


Informacja reklamowa. Autorem komentarza jest Andrzej Miszczuk. Członek Zarządu w Caspar TFI SA, gdzie nadzoruje podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nazwisko Warren Buffet znane jest wszystkim inwestorom. Jedni go podziwiają i starają się naśladować. Inni szukają błędów jakie popełnia, tymczasem pan Buffet ze swoją strategią inwestycyjną przetrwał już wiele trendów rynkowych oraz modnych metod na zarabianie pieniędzy na giełdzie. Myślę tu przede wszystkim o tak zwanych traderach, czyli tych, którzy kupują i sprzedają akcje czy obligacje, opcje, futures itp. napędzając wolumeny transakcji na rynku i kreując płynność.

Oczywiście można zarabiać na giełdzie handlując do utraty tchu, ale przy każdej transakcji trzeba pamiętać, że istnieje ryzyko pomyłki, a ta może się okazać kosztowna. Buffet nie handluje, lecz inwestuje. Tak jak robią to miliony przedsiębiorców, którzy zakładają swoją firmę i stopniowo ją rozwijają.

Warren Buffet nie jest jedynym tak działającym i rozumianym inwestorem. Jego fundamentalna metoda zarządzania aktywami finansowymi jest dość powszechna, ale Buffet jest najbardziej „medialnym” inwestorem w tej grupie. Jego prawa ręka, pan Charlie Munger, zmarł w listopadzie. Był dyrektorem Berkshire Hathaway, znanym z geniuszu inwestycyjnego i błyskotliwego dowcipu i dożył niemal stu lat. Warto przytoczyć jedną z jego historyjek: „Mam przyjaciela, który mówi, że pierwszą zasadą łowienia ryb jest łowienie tam, gdzie są ryby. Drugą zasadą wędkarstwa jest to, aby nigdy nie zapomnieć o pierwszej zasadzie”.

Munger, Buffet i inni inwestorzy, którzy inwestują w wartość (value investors) powtarzają i przypominają: „Każde inteligentne inwestowanie to inwestowanie w wartość – zdobywanie więcej niż płacisz”. To wydaje się oczywiste i dziecinnie proste, ale zrealizowanie tej zasady w praktyce jest sztuką i wymaga wytrwałości, konsekwentnej i ciężkiej pracy. Możemy ułatwić sobie tę pracę posługując się dobrą zasadą cytowaną przez Warrena Buffeta: „Bójcie się, gdy inni są chciwi i bądźcie chciwi, gdy inni się boją”.

Z mojego doświadczenia inwestycyjnego tę zasadę można ująć w przyjazny sposób: bądźmy życzliwi i wspierajmy innych, kiedy gwałtownie i masowo kupują – sprzedajmy im czego pragną, a kiedy wyprzedają swoje walory – kupmy je od nich. Zasadniczo oznacza to, że gdy większość inwestorów boi się inwestować pieniądze, na przykład w obawie przed recesją lub na jej szczycie, można skorzystać kupując akcje i inne aktywa po obniżonych cenach. Buffet dodawał: „Krótko mówiąc, złe wiadomości są najlepszym przyjacielem inwestora. Pozwalają kupić kawałek przyszłości Ameryki po obniżonej cenie”. Kryje się tu ważna informacja: kupując akcje kupujemy część gospodarki, udziały w spółkach, które rozwijając gospodarkę zarabiają na sprzedaży potrzebnych produktów i usług.

Wielu młodych zarządzających, doskonale wykształconych i ambitnych tworzy swoje własne nowatorskie podejście do inwestowania. Po latach doświadczeń – różnych doświadczeń – często powracają do starej i sprawdzonej zasady kupowania dobrych firm za przyzwoitą cenę, z dobrymi oraz pożytecznymi produktami i prowadzonych przez ludzi, których cenimy i którym można ufać. Jakież to proste, a jak trudne w realizacji!

Munger miał prawie sto lat, Buffet zbliża się do setki – tacy inwestorzy pracują z sukcesem do końca życia, kochają tę pracę i dzięki stosowaniu sprawdzonych metod osiągnęli sukces. Inwestowanie to proces, który trwa wiecznie. Co kwartał, co rok mamy nową szansę na sukces jeśli potrafimy chronić nasz kapitał. U zarania 2024 roku stajemy przed nową szansą na sukces. Patrzmy na następne dziesięć, dwadzieścia lat. Korzystajmy z doświadczeń inwestorów długoterminowych, bo tak wygląda ich historia:

Łowić tam, gdzie są ryby

Źródło: Stooq.


Nasz świat stał się inny, jak wszystko dzisiaj jest szybszy, a przez to może trochę bardziej powierzchowny. Ale mimo tych zmian warto, abyśmy zadali sobie pytanie czy zarzucamy wędkę tam, gdzie są ryby.

Podobne wpisy:


Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: rynki finansowe,

Łowić tam, gdzie są ryby

autor: Andrzej Miszczuk czas czytania: 5 min