Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – sierpień/wrzesień 2023

Mateusz Janicki pisze: W ciągu ostatnich dwóch miesięcy fundusz Caspar Akcji Europejskich radził sobie lepiej od benchmarku.

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu spadek o 1,21%, podczas gdy benchmark spadł o 1,23%.


Sierpień przyniósł korektę cen nawozów, co wpłynęło negatywnie na wyceny niektórych spółek. Cena ropy naftowej z kolei utrzymuje się na najwyższych poziomach od listopada ubiegłego roku. Perspektywy dla rafinerii wciąż pozostają dobre, a marże rafineryjne są na najwyższych poziomach z ostatnich 5 lat, wyłączając rekordowy rok 2022. Pozwoliło to wygenerować możliwie pozytywny wynik w ramach funduszu.

W ostatnim czasie Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa (DIHK) przeprowadziła badanie wśród niemal 3500 niemieckich przedsiębiorstw. Wynika z niego, że ponad połowa firm (52%) negatywnie ocenia transformacje energetyczną w Niemczech. Z tego samego badania wynika, że niemal 1/3 przedsiębiorstw (32%) zamierza inwestować w rozwój produkcji za granicą, przed rokiem było to 16% firm. Potwierdza to tezę o deindustrializacji Europy, którą opisywałem już we wcześniejszych komentarzach. Rynek niemiecki, ale również europejski, poza wysokimi cenami energii cierpi również na niedobór pracowników, jak i niesprzyjające regulacje. Jest to oczywiście negatywne dla europejskiej gospodarki. Dlatego dobierając spółki do portfela, skupiam się na tych, które odczują te problemy w najmniejszym stopniu lub nawet będą w stanie na nich skorzystać. Spółki giełdowe często są w lepszej pozycji niż małe i średnie przedsiębiorstwa, które produkują na lokalne rynki. Produkcja chemii w Niemczech spadła w pierwszym półroczu tego roku o 16,5%. Chemiczny gigant, BASF, próbuje sobie z tym radzić poprzez ograniczanie kosztów i zamykanie części produkcji w Europie oraz inwestycje w Chinach i Ameryce Północnej.

Dywersyfikacja geograficzna pozwala przedsiębiorstwom unikać zagrożeń związanych specyficznie z konkretnym regionem. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że może to również okazać się pułapką, jak miało to miejsce w ubiegłem roku, gdy wiele firm pospiesznie uciekało z Rosji. Są takie kraje, które dają duży potencjał wzrostu, jednak stawianie na nie wiąże się z licznymi ryzykami. Chiny są ciekawym przykładem takiego kraju, na który postawiło wiele europejskich firm. W ramach portfela staram się jednak unikać firm, które w zbyt istotnym stopniu polegają na chińskiej gospodarce. Wynika to z pogarszających się danych gospodarczych w Państwie Środka – jak chociażby ostatnie dane PMI z przemysłu – ale również z ryzyk politycznych. Utrzymanie wzrostu gospodarczego w Chinach wydaje się niemożliwe bez istotnego wsparcia gospodarki. Skutecznym sposobem na to byłaby stymulująca polityka fiskalna, jednak wydaje się, że model wzrostu oparty o konsumpcję stoi w sprzeczności z obraną przez władze ścieżką rozwoju opartą o rozwój infrastruktury i technologii.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu spadek o 1,21%, podczas gdy benchmark spadł o 1,23%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – sierpień/w…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min