Jesteś tutaj

Caspar Globalny - grudzień 2017

12.01.2018
Piotr Rojda

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny wzrósł w grudniu 2017 roku o 0,16% w porównaniu ze spadkiem benchmarku o 0,37%, a w całym roku 2017 subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 4,21%. To znacząco lepiej niż benchmark, który wzrósł w tym czasie o 1,39%.

W 2017 roku zespół inwestycyjny Caspara odbył 695 spotkań lub rozmów telefonicznych z przedstawicielami spółek z 30 krajów. Wykonanie takiej pracy daje nam bardzo szeroki pogląd na kondycję, aktualne otoczenie biznesowe i perspektywy podmiotów z całego świata. Inwestycje bezpośrednio w wyselekcjonowane przez nas akcje miały istotny wpływ na pozytywną stopę zwrotu z subfunduszu względem benchmarku. Z czasem udział akcji w subfunduszu Caspar Globalny będzie się zwiększał kosztem instrumentów ETF.

Rok 2017 był bardzo dobry dla rynków akcji, wiele indeksów osiągnęło historyczne szczyty, a dobra koniunktura utrzymuje się w pierwszych dniach 2018 roku. Nie widzimy przesłanek dla poważnej bessy, a okresowe korekty będziemy wykorzystywać do okazyjnych zakupów. Wiele zależy od banków centralnych, a konkretnie tempa, w jakim będą one normalizować politykę monetarną.