Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – luty 2023

Mateusz Janicki, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy Euro - benchmark Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Informacja reklamowa

W lutym Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,66% przy benchmarku, który wzrósł o 1,82%.


Luty przyniósł kontynuację odbicia na rynku europejskim. Sektor dóbr ponadpodstawowych i przemysł wciąż dobrze sobie radziły, jednak na bankach, dobrach podstawowych i nieruchomościach pojawiły się spadki. W najbliższych miesiącach kluczowa dla zachowania rynków finansowych będzie odpowiedź na pytanie czy inflacja jest zjawiskiem przejściowych czy też trwałym. Niestety odpowiedzi nie poznamy szybko, a do tego czasu rynki mogą podążać w bliżej nieokreślonym kierunku. Do tego czasu uwaga rynków skupiona będzie na decyzjach i wypowiedziach członków najważniejszych banków centralnych. W jednym z ostatnich przemówień Jay Powell zmienił nieco ton wypowiedzi w porównaniu do poprzednich wystąpień i podkreślał fakt, że tempo podnoszenia stóp procentowych również będzie miało znaczenie, co w ocenie rynku zwiększyło szanse na podniesienie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu FED o 50 punktów bazowych.

Jednocześnie rosną oczekiwania rynku co do stóp procentowych w długim terminie. W takim otoczeniu spółki generujące wysokie przepływy pieniężne, szczególnie te, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami, powinny radzić sobie lepiej od tych, które gotówkę zaczną generować w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Marże spółek w wielu przypadkach wciąż są na poziomach powyżej wartości notowanych w 2019 roku i to zarówno, jeśli spojrzymy na indeksy europejskie jak i amerykańskie. Do tej pory spółki były w stanie przerzucać wyższe koszty na klientów, którzy spodziewali się inflacji i ją akceptowali. Jednak wraz ze spadającą siłą nabywczą po stronie konsumentów i rosnącą bazą kosztową (w szczególności koszty pracy) wśród odbiorców przemysłowych takie działania mogą być coraz trudniejsze, co może doprowadzić do normalizacji marż. Już w ostatnim kwartale obserwowaliśmy spadki oczekiwań analityków co do zysków spółek. W mojej ocenie prawdopodobne jest, że zjawisko spadających oczekiwań będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości.

Struktura portfela pozostaje bez większych zmian. Utrzymuję przeważenie w szczególności w spółkach z obszaru energii i dóbr podstawowych. Są to sektory, które powinny być relatywnie odporne na pogorszenie otoczenia makroekonomicznego, a dodatkowo generują atrakcyjne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy.

W lutym Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zanotowała wzrost o 3,66% przy benchmarku, który wzrósł o 1,82%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min