Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia FOCUS Akcyjna – maj/czerwiec 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjna , czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. W maju Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 1,95%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,91%.

W maju i czerwcu na rynkach akcji obserwowaliśmy wzrosty kursów, będące w głównej mierze efektem napływu pieniędzy inwestorów do spółek technologicznych.

Szczególnie tych, które miałyby być beneficjentami rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że indeks szerokiego rynku akcji S&P 500 wzrósł od początku roku do końca maja – w przeliczeniu na złote – o około 6,2%, a równoważony indeks tych samych spółek spadł o około 1,4%. Jednocześnie w USA można było obserwować oznaki pogarszania się sytuacji na rynku kredytowym, o czym świadczy m.in. wzrost liczby bankructw.

Branża, z której w ostatnim czasie napływało więcej pozytywnych informacji, to branża biotechnologiczna. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła w ostatnich tygodniach na rynek kilka leków – w tym terapie komórkowe i genetyczne. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach z branży mogą napływać pozytywne informacje o sukcesach w badaniach klinicznych w przypadku niektórych spółek. Jak się wydaje, branża biotechnologiczna może być ofiarą zbyt dużych oczekiwań związanych z wprowadzaniem na rynek szczepionek na COVID-19. Kursy spółek, które miały duży udział w rynku tychże szczepionek, zanotowały znaczne spadki od swoich szczytów. Inwestorzy, w tym indywidualni, którzy wcześniej nie inwestowali w spółki biotechnologiczne – po tych doświadczeniach mogą do nich podchodzić z dużą ostrożnością.

Na rynki finansowe mogą wpływać też ostatnie wydarzenia w Rosji. Należy brać pod uwagę różne dalsze, również skrajne, scenariusze rozwoju wypadków. Warto odnotować, że jak dotąd w przypadku wielu wydobywanych w tym kraju surowców, w szczególności w przypadku ropy naftowej, ich eksport utrzymywał się dotąd na wysokich poziomach.

W maju Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 1,95%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,91%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia FOCUS Akcyjna – maj/czerwiec …

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 3 min