Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – luty 2022

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lutym spadek o 7,17%, podczas gdy benchmark spadł o 1,06%.


Temat, który zdominował luty, to wojna. Warto zastanowić się, jaki wpływ bieżąca sytuacja może mieć na rynki finansowe. Przede wszystkim należy zauważyć, że w momencie agresji Rosji na Ukrainę świat nie pozbierał się jeszcze po pandemii.

Poza tragedią milionów Ukraińców, reszta świata przeżyła szok związany nie tylko z zakończeniem niemal 80-letniego okresu pokoju w Europie, ale również szok dotyczący cen surowców.

W związku z tym, że nałożyły się na siebie 2 kryzysy. Część firm ponownie będzie musiała radzić sobie z zakłóceniami związanymi z ich łańcuchami dostaw, które nadal nie zostały jeszcze do końca odbudowane. Oznacza to, oczywiście, wydłużenie czasu potrzebnego na wyprodukowanie różnych produktów, a tym samym grozi niższymi przychodami i zyskami wielu spółek. Ucierpią na tym między innymi producenci samochodów czy innych dóbr trwałych.

Zachowanie rynków akcji w najbliższym czasie może podlegać znacznym wahaniom. W ostatnim czasie obserwowaliśmy najwyższe od pięciu lat odpływy funduszy inwestujących w Europie, co przełożyło się na wyceny spółek starego kontynentu. W średnim i dłuższym terminie wiele będzie zależało od sytuacji makroekonomicznej. Główne pytanie przed jakim teraz stoimy to: czy czeka nas stagflacja, czy może powinniśmy przygotować się na recesję? W zależności od scenariusza można oczekiwać innych stóp zwrotu z poszczególnych sektorów. Przykładowo:

  • w przypadku spowolnienia wzrostu w ciągu ostatnich 30 lat w Europie, najlepszymi sektorami były technologia, ochrona zdrowia, dobra konsumenckie i telekomunikacja.
  • w przypadku recesji najlepiej radziły sobie spółki z sektora energetycznego, podstawowe dobra konsumenckie i ochrona zdrowia.

Niezależnie jednak od tego, czy mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym czy recesją, do sektorów, które zachowywały najgorzej, zaliczyć można banki i ponadpodstawowe dobra konsumenckie. Pierwsza kategoria spółek nie występuje w portfelu w ogóle, a udział drugiej został w ostatnim czasie ograniczony.

W ostatnim czasie wzrosło prawdopodobieństwo scenariusza stagflacyjnego. Odcięcie Rosji przez Zachód może doprowadzić do recesji, a wysokie ceny ropy oraz pszenicy sprawią, że wysoki poziom inflacji pozostanie z nami na dłużej. Inflacja nie jest przejściowym zjawiskiem, jak mogło się wydawać na początku. Wraz z pojawieniem się wysokiej bazy z ubiegłego roku jej poziom spadnie, ale w dłuższym terminie może ona pozostać na wyższym poziomie niż miało to miejsce przed pandemią.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie istotnie wzrosły oczekiwania inflacyjne na najbliższe 2 lata w Niemczech. Przed inwazją rynek oczekiwał inflacji na poziomie 3,2%, a obecnie oczekiwania wzrosły do 4,8% rocznie. Na ten moment wydaje się, że inflacja będzie na wysokim poziomie niezależnie od tego, czy konflikt będzie się nasilał czy też wygasał – co wynika z utrzymujących się na wysokim poziomie cen surowców.

W związku z podwyższonym poziomem niepewności w ostatnim czasie wzrósł poziom gotówki w portfelu. Największy udział nadal mają spółki technologiczne ze względu na ich długoterminowy potencjał. W ostatnim czasie pojawiły się również spółki z obszaru obronności i podstawowych dóbr konsumenckich, które w scenariuszu recesji lub stagflacji powinny zachowywać się lepiej od całego rynku.

Warto pamiętać, że zachowanie giełdy nie zawsze musi pokrywać się z tym, co dzieje się w gospodarce. Struktura spółek giełdowych jest różna w porównaniu do całej gospodarki. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym pomimo słabego otoczenia makroekonomicznego indeksy giełd Europejskich będą rosły. Również w takim scenariuszu spółki portfelowe powinny radzić sobie lepiej od szerokich indeksów.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lutym spadek o 7,17%, podczas gdy benchmark spadł o 1,06%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – luty 2022

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min