Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2022

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu spadek o 13.42%, podczas gdy benchmark spadł o 3.23%.


W ostatnim czasie ruchy indeksów giełdowych wciąż zdominowane są przez dyskusję na temat inflacji oraz zachowania banków centralnych. Wyższe od oczekiwań odczyty inflacji negatywnie wpływają w szczególności na szybko rosnące spółki, które nie generują zysków.

Warto jednak zwrócić uwagę, że niedawno rozpoczął się sezon wyników za czwarty kwartał 2021. Wyniki oraz prognozy na najbliższe kwartały spółek portfelowych w większości przypadków można uznać za co najmniej dobre. W ostatnim czasie z kolei gorsze od oczekiwań wyniki lub prognozy pokazały takie spółki jak: Meta, Netflix czy Spotify. Część osób może na tej podstawie wyciągnąć błędne wnioski, że firmy, które były beneficjentami pandemii, mają swój najlepszy okres już za sobą.

Należy jednak rozróżnić spółki z ekspozycją na konsumenta i te oferujące rozwiązania dla przedsiębiorstw. Wiele spółek z drugiej kategorii nadal mówi o bardzo silnym popycie na ich produkty. Natomiast spółki nastawione na konsumenta faktycznie mogą mieć przed sobą trudniejszy okres w przypadku osłabienia pandemii. Jednocześnie wiele spółek przemysłowych nadal odczuwa problemy z łańcuchami dostaw, co widoczne jest zarówno w ich wynikach jak i ich prognozach na najbliższe kwartały.

Jeśli spojrzymy natomiast na inflację w Stanach Zjednoczony, warto mieć na uwadze, że w ubiegłym roku zaczęła ona przyspieszać dopiero od kwietnia, kiedy jej poziom przekroczył 4%. Wysoka baza automatycznie powinna przełożyć się na niższe odczyty od kwietnia tego roku, co z kolei może przełożyć się na mniejszą presję na podniesienie stóp procentowych przez FED. Mniejsza liczba podwyżek od oczekiwań mogłaby być pozytywnie odebrana przez rynek, co przełożyłoby się na wzrost wycen akcji. Jest to z pewnością scenariusz, którego nie można wykluczyć. Z kolei w Europie po ostatnim wystąpieniu Christine Lagarde również wzrosły oczekiwania odnośnie do wzrostu stóp procentowych. Warto jednak zaznaczyć, że na ostatni odczyt inflacji w strefie Euro, który wyniósł 5,1%, 3% stanowił wzrost cen energii. Jest to czynnik na który EBC nie ma wpływu – oczywiście poza skrajnym scenariuszem, w którym silna podwyżka stóp procentowych prowadzi do recesji, a tym samym do spadku popytu na energię. Z pewnością nie jest to scenariusz bazowy zakładany przez Bank Centralny. Presja polityczna może jednak wymusić podwyżki stóp procentowych w strefie Euro, co może okazać się decyzją nietrafioną.

Istotnym ryzykiem dla akcji europejskich jest eskalacja konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, co już częściowo przełożyło się na słabsze wyniki funduszu w styczniu oraz na początku lutego. W zależności od skali tego konfliktu, jego wpływ na akcje europejskie będzie się różnić. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość spółek w ramach portfela, to firmy działające globalnie, które nie powinny być w istotnym stopniu dotknięte przez konflikt zbrojny na wschodzie Europy. Ponadto dla żadnej ze spółek rynek rosyjski czy ukraiński nie są rynkami kluczowymi. Rynki finansowe nie lubią niepewności, więc dopóki sytuacja między Rosją i Ukrainą nie rozwiąże się przynajmniej częściowo – możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu spadek o 13.42%, podczas gdy benchmark spadł o 3.23%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 20…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min