Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – wrzesień/październik 2023

Mateusz Janicki pisze: W ciągu ostatnich dwóch miesięcy fundusz Caspar Akcji Europejskich radził sobie lepiej od benchmarku.

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował we wrześniu wzrost o 2,92%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,12%.


Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla rynków finansowych i najważniejsze indeksy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Europie zanotowały spadki.

Mimo to fundusz osiągnęła wynik lepszy od benchmarku oraz nominalnie dodatni. Nie bez znaczenia było tutaj osłabienie złotówki, które pozytywnie wpłynęło na wyniki funduszu. To z kolei było spowodowane zaskakującą obniżką stóp procentowych przez NBP, a właściwie jej niespodziewanie dużą skalą. Decyzja ta powinna poprawić sytuację polskich eksporterów oraz firm z wysokim zadłużeniem. O ile poziom stóp procentowych ma znaczenie dla inflacji, o tyle – w mojej ocenie – większy wpływ na jej poziom w Polsce będzie miała polityka fiskalna, w tym w szczególności podniesienie świadczenia 500+ do 800+, wakacje kredytowe czy 14. emerytura.

W Europie nadal obserwujemy cykliczne problemy gospodarki spowodowane utrzymującym się wysokim poziomem zapasów. Jednakże w ramach funduszu staram się dobierać spółki, które mogą pochwalić się silnym portfelem zamówień, dzięki czemu są one w stanie lepiej zarządzać procesem produkcji i łańcuchami dostaw. Wspomniane zamówienia są jeszcze pozostałością po problemach z łańcuchami dostaw powstałymi w trakcie pandemii.

W ostatnich dniach mogliśmy zaobserwować ciekawą tendencję wśród polityków związaną z odsuwaniem w czasie niektórych planów związanych z transformacją energetyczną. Przykładowo premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, ogłosił przesunięcie wdrożenia zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych z wcześniej planowanego 2030 roku do 2035. Premier stwierdził, że pragmatyczne podejście do tematu transformacji energetycznej pozwoli na osiągnięcie zerowej emisji w 2050 bez przesadnie wysokich rachunków dla społeczeństwa. Podobne wydarzenia miały miejsce w Niemczech, gdzie kanclerz Olaf Scholz ogłosił, że Niemcy rezygnują z wymagań dotyczących efektywności energetycznej przy budowie nowych mieszkań. Te pozornie drobne zmiany mogą zwiastować większy trend, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, która doprowadziła do wzrostu rachunków konsumentów. To z kolei przekłada się na rosnący niepokój w społeczeństwie, przez co bardziej radykalne partie zyskują poparcie. Przykładem mogą być właśnie Niemcy, gdzie w jednym z ostatnich sondaży AfD, skrajnie prawicowa partia, uzyskała wynik zbliżony do CDU/CSU.

Jeśli chodzi o obecne otoczenie rynkowe, to wciąż mierzymy się z niepewnością. Banki centralne nadal utrzymują, że stopy procentowe pozostaną na wyższych poziomach na dłużej. Z dużych banków centralnych jedynie Centralny Bank Japonii pozostaje nieugięty i utrzymuje stopy na ujemnym poziomie, jednak wśród inwestorów panuje coraz większe przekonanie, że w końcu skapituluje. Sytuacja geopolityczna wciąż pozostaje napięta przez utrzymującą się wojnę w Ukrainie oraz rozszerzenie składu BRICS. O ile ciężko dokładnie oszacować wpływ zachodzących zmian na giełdy z pewnością nie można ich ignorować.

Wydarzeniem, które miało miejsce we wrześniu i nie powinno się go ignorować jest również podpisanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe umowy na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest to wiadomość, która w długim terminie może mieć istotnie pozytywne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Więcej napisałem o tym w komentarzu: Energia atomowa – szansa dla Polski >

To wszystko moim zdaniem wskazuje na selektywne podejście do inwestycji. W niektórych obszarach rynku można znaleźć spółki, które są atrakcyjnie wyceniane – jednak fundamenty dla innych są kruche, a wyceny wysokie. W ramach portfela nadal utrzymuję przeważenie w sektorze energii oraz skupiam się na spółkach działających globalnie z silną pozycją rynkową.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował we wrześniu wzrost o 2,92%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,12%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – wrzesień/p…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 5 min