Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF – marzec/kwiecień 2023

Czy grozi nam stagflacja? Mateusz Janicki, zarządzający Specjalistyczną Strategią Globalną ETF:

Informacja reklamowa

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w marcu zanotowała spadek o 4,09% przy benchmarku, który spadł o 0,62%.


Komentarz marcowy warto zacząć od ważnej informacji, która zszokowała rynek już w kwietniu, a było to cięcie produkcji ropy naftowej przez kraje OPEC+.

Przez lata OPEC grał drugoplanową rolę ze względu na rewolucję łupkową, która trwała w Stanach Zjednoczonych i generowała dużą podaż ropy naftowej. W ostatnim czasie ten czynnik został ograniczony, wydobycie w USA przestało gwałtownie rosnąć, co zwiększyło znaczenie produkcji generowanej przez kraje OPEC. To właśnie dlatego obcięcie produkcji, które jeszcze parę lat temu mogłoby przejść bez echa, wywołało wzrost cen surowca o – w tej sytuacji wysokie – kilka %. Eksperci spekulują o różnych powodach tej decyzji, między innymi wymienia się teorię, że Arabia Saudyjska chciała w ten sposób okazać swoje niezadowolenie, że Stany Zjednoczone nie wywiązują się ze swojego zobowiązania uzupełniania zapasów rezerwy strategicznej.

Decyzja została podjęta po tym, jak ceny ropy naftowej spadły po informacjach o kłopotach banków, zarówno w Stanach Zjednoczonych (SVB, Signature Bank) jak i w Europie (Credit Suisse). Problemy tych banków w mojej ocenie mogą wpłynąć na większą ostrożność całego sektora przy udzielaniu nowych kredytów. Mechanizm ten zadziała podobnie jak podwyżka stóp procentowych, czyli ograniczy akcję kredytową banków, które będą chciały ograniczyć ryzyko – co przybliżyło nas do końca cyklu podwyżek stóp procentowych albo przynajmniej przerwy przed kolejnymi podwyżkami. Jednocześnie część instytucji finansowych, chcąc zbudować poduszkę finansową, może ograniczyć w najbliższym czasie wypłaty dywidend.

Wspomniane problemy banków przełożyły się na spadek cen ropy, przez wzrost obaw o wystąpienie recesji, a tym samym słabsze zachowanie spółek z obszaru energii. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nawet w przypadku recesji możemy mieć do czynienia z sytuacją niewystarczającej podaży tego surowca, co wynika ze zbyt niskich inwestycji w wydobycie. Jak wspomniałem wcześniej, rewolucja łupkowa dobiegła końca, a Stany Zjednoczone nie będą już w stanie zwiększać istotnie produkcji w najbliższych latach, w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w ostatnich latach.

Z danych dotyczących inflacji wynika, że droga do osiągnięcia docelowego poziomu przez banki centralne wciąż jest długa. Widać to szczególnie po utrzymującym się wysokim poziomie inflacji usług. W ciągu ostatniego miesiąca struktura portfela nie uległa istotnym zmianom, wciąż największy udział mają firmy z sektora energii i spółki defensywne.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF w marcu zanotowała spadek o 4,09% przy benchmarku, który spadł o 0,62%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF –…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min