Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – marzec/kwiecień 2023

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu spadek o 3,90%, podczas gdy benchmark spadł o 0,95%.


Komentarz marcowy warto zacząć od ważnej informacji, która zszokowała rynek już w kwietniu, a było to cięcie produkcji ropy naftowej przez kraje OPEC+.

Przez lata OPEC grał drugoplanową rolę ze względu na rewolucję łupkową, która trwała w Stanach Zjednoczonych i generowała dużą podaż ropy naftowej. W ostatnim czasie ten czynnik został ograniczony, wydobycie w USA przestało gwałtownie rosnąć, co zwiększyło znaczenie produkcji generowanej przez kraje OPEC. To właśnie dlatego obcięcie produkcji, które jeszcze parę lat temu mogłoby przejść bez echa, wywołało wzrost cen surowca o – w tej sytuacji wysokie – kilka %. Eksperci spekulują o różnych powodach tej decyzji, między innymi wymienia się teorię, że Arabia Saudyjska chciała w ten sposób okazać swoje niezadowolenie, że Stany Zjednoczone nie wywiązują się ze swojego zobowiązania uzupełniania zapasów rezerwy strategicznej.

Decyzja została podjęta po tym, jak ceny ropy naftowej spadły po informacjach o kłopotach banków, zarówno w Stanach Zjednoczonych (SVB, Signature Bank) jak i w Europie (Credit Suisse). Problemy tych banków w mojej ocenie mogą wpłynąć na większą ostrożność całego sektora przy udzielaniu nowych kredytów. Mechanizm ten zadziała podobnie jak podwyżka stóp procentowych, czyli ograniczy akcję kredytową banków, które będą chciały ograniczyć ryzyko – co przybliżyło nas do końca cyklu podwyżek stóp procentowych albo przynajmniej przerwy przed kolejnymi podwyżkami. Jednocześnie część instytucji finansowych, chcąc zbudować poduszkę finansową, może ograniczyć w najbliższym czasie wypłaty dywidend.

Wspomniane problemy banków przełożyły się na spadek cen ropy, przez wzrost obaw o wystąpienie recesji, a tym samym słabsze zachowanie spółek z obszaru energii. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nawet w przypadku recesji możemy mieć do czynienia z sytuacją niewystarczającej podaży tego surowca, co wynika ze zbyt niskich inwestycji w wydobycie. Jak wspomniałem wcześniej, rewolucja łupkowa dobiegła końca, a Stany Zjednoczone nie będą już w stanie zwiększać istotnie produkcji w najbliższych latach, w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w ostatnich latach.

Z danych dotyczących inflacji wynika, że droga do osiągnięcia docelowego poziomu przez banki centralne wciąż jest długa. Widać to szczególnie po utrzymującym się wysokim poziomie inflacji usług. W ciągu ostatniego miesiąca struktura portfela nie uległa istotnym zmianom, wciąż największy udział mają firmy z sektora energii i spółki defensywne.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu spadek o 3,90%, podczas gdy benchmark spadł o 0,95%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – marzec/kwie…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min