Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcyjna USA – kwiecień/maj 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych, awersja do ryzyka Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:

Informacja reklamowa. Informacja reklamowa. Strategia Akcyjna USA odnotowała w kwietniu spadek o 2,58% podczas gdy benchmark spadł o 1,54%.

Na osiągnięte wyniki inwestycyjne w istotnym stopniu wpłynęły w minionych tygodniach zmiany kursów walutowych.

Do wzrostów indeksów akcji w USA, ale też w Europie, w ostatnich tygodniach, tak jak to miało miejsce od początku bieżącego roku, w głównej mierze przyczyniły się największe spółki – w szczególności technologiczne. Apetyty inwestorów szczególnie rozbudzały spółki, które mówią o swoich planach inwestycji w narzędzia wykorzystujące, bądź pozwalające rozwijać sztuczną inteligencję.

Wyniki kwartalne podawane przez spółki w USA z reguły były powyżej oczekiwań, ale często były na poziomie zysków netto poniżej poziomów osiągniętych w roku ubiegłym. W przypadku pierwszych 88% spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które już ogłosiły wyniki kwartalne, zysk na akcję spadł o 3%. Co ciekawe w sektorze IT spadek zysku na akcję wyniósł 10%.

Poprawa zysków w kolejnych kwartałach będzie w dużym stopniu zależała od tego czy gospodarka amerykańska doświadczy recesji. Na ryzyko opisywanej recesji wpływ mogą mieć problemy amerykańskich banków regionalnych, które zaczęły przekładać się już na politykę kredytową instytucji finansowych, które zarówno w USA jak i Europie wyraźnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Można było zaobserwować również wzrost rentowności obligacji wysokiego ryzyka w USA i strefie euro do odpowiednio 8,5% i 8%. Jednocześnie kreacja kredytowa (wzrost sumy kredytów dla firm, gospodarstw domowych oraz emisja netto obligacji korporacyjnych) za ostatnie 4 kwartały w USA, Europie, Japonii i Chinach oraz na innych rynkach wschodzących była jak na razie wysoka i z reguły blisko maksymalnych poziomów odnotowanych po roku 2008. Innymi słowy, podwyżki stóp procentowych dokonane przez banki centralne nie przełożyły się istotnie w omawianym okresie na dostęp do finansowania. Nie jest to specjalnie zaskakujące, gdyż polityka monetarna oddziałuje na gospodarkę z opóźnieniem i prawdopodobnie jeszcze nie widzimy wszystkich efektów jej zaostrzenia.

Wyprzedzające wskaźniki koniunktury PMI dla globalnej gospodarki wskazują na niewielkie pogorszenie w przemyśle (odczyt za kwiecień na poziomie 49,6 punktu) i utrzymującą się dość dobrą koniunkturę w usługach (odczyt za kwiecień na poziomie 52,8 punktu). Warto odnotować wyraźnie gorsze od oczekiwań dane gospodarcze napływające z Chin. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła rok do roku w Chinach o 5,6%, co było dużo poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 10,9%. Dane te należy interpretować w kontekście sytuacji występującej w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to chińska gospodarka nie mogła normalnie funkcjonować z uwagi na pandemię i restrykcyjne ograniczenia kontaktów społecznych. Nie widać też poprawy sytuacji w chińskiej branży nieruchomości. Opublikowane przez China Real Estate Information Corporation wstępne szacunki wartości sprzedaży mieszkań w kwietniu tego roku, w przypadku 25 największych notowanych deweloperów, wskazują na spadek o 17% w porównaniu z marcem. Bloomberg Economics szacuje, że obligacje deweloperów zagrożonych upadłością stanowią wartość równą 12% chińskiego PKB. W ostatnich tygodniach można było zaobserwować spadki ceny surowców, na które popyt w istotnym stopniu generowany jest przez chińską branżę nieruchomości oraz presję na osłabienie yuana wobec dolara.

W Stanach Zjednoczonych wydarzeniem, które w ostatnim czasie przykuwało uwagę inwestorów, były powtarzające się po raz kolejny negocjacje polityczne w sprawie podniesienia limitu zadłużenia rządu federalnego. Wobec ograniczenia uniemożliwiającego wzrost zadłużenia, administracja prezydenta Bidena została w ostatnich miesiącach zmuszona do istotnego zmniejszenia wartości środków pieniężnych, które przechowuje w banku centralnym. Skala redukcji salda na rachunku rządowym od stycznia tego roku przewyższała wartość redukcji inwestycji w obligacje przez Fed.

Innymi słowy, uwzględniając działania zarówno banku centralnego jak i rządu, mieliśmy w tym okresie do czynienia bardziej z luzowaniem ilościowym (quantitative easing) niż zacieśnianiem (quantitative tightening). W nadchodzących miesiącach płynność dostarczana gospodarce przez rząd i bank centralny ulegnie prawdopodobnie zmniejszeniu, gdyż należy oczekiwać wzrostu wartości środków pieniężnych przechowywanych przez administrację prezydencką na rachunku w banku centralnym. Oczywiście dojdzie do tego, o ile politycy osiągną porozumienie co do podniesienia limitu długu publicznego a Fed nie zmieni swojej polityki. Dodatkowo na sytuację amerykańskich gospodarstw domowych będzie miał wpływ nadchodzący koniec moratorium na spłatę kredytów studenckich. Prawdopodobnie od września tego roku kredytobiorcy będą musieli z tego tytułu spłacać raty o łącznej wartości 18 miliardów dolarów miesięcznie.

Strategia Akcyjna USA odnotowała w kwietniu spadek o 2,58% podczas gdy benchmark spadł o 1,54%.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcyjna USA – kwiecień/maj 2…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 5 min