Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia FOCUS Akcyjna – czerwiec/lipiec 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjna , czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. W czerwcu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 0,30%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,33%.

Pierwsze półrocze tego roku – ku zaskoczeniu wielu inwestorów i nie ukrywamy, również naszemu – przyniosło dynamiczne wzrosty indeksów akcji w USA, Europie i Japonii.

Towarzyszyło temu istotne osłabienie się amerykańskiego dolara, w szczególności w stosunku do walut europejskich – w tym polskiego złotego oraz walut niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Wzrosty na rynkach akcji były zasługą wzrostów kursów największych spółek, zwłaszcza technologicznych. Inwestorzy najwyraźniej nabrali przekonania, że te spółki będą istotnymi beneficjentami rozwoju sztucznej inteligencji (AI).

Uzależnienie wzrostów indeksów akcji amerykańskich takich jak Nasdaq Composite czy S&P 500 od kilku spółek było bezprecedensowe i przewyższało poziomy koncentracji osiągnięte podczas bańki internetowej w roku 1999. Jak zauważył bank JP Morgan wzrost koncentracji na rynkach akcji mierzony zmianą udziału największych 10 spółek w indeksie S&P 500 był największy od 60 lat. Jednocześnie mogliśmy obserwować bardzo duży spadek zmienności na rynkach, co obrazuje wartość indeksu VIX, który spadł do poziomów, które rzadko były niższe w ciągu ostatnich 40 lat. Oznacza to, że inwestorzy są wyjątkowo pewni swoich inwestycji. Indeks VIX jest powiązany z wartością opcji, które mogą być wykorzystane do zabezpieczania portfela przed utratą wartości. Niski poziom tego indeksu oznacza, że inwestorzy nie chcą kupować tego zabezpieczenia i cena opcji put jest na relatywnie niskich poziomach. Nastroje na rynkach akcji w ciągu 9 miesięcy dramatycznie się zmieniły w stronę co najmniej optymistyczną.

Poza perspektywami rozwoju sztucznej inteligencji, optymizm inwestorów mógł być rezultatem nieco lepszych danych makroekonomicznych – w tym tych obrazujących sytuację na rynku pracy. Konsumenci i duża część przedsiębiorstw była w ostatnich miesiącach beneficjentami dużo niższych niż rok temu cen surowców, w szczególności energetycznych. Ograniczone globalne inwestycje w wydobycie węglowodorów oraz rosnący popyt na energię w gospodarkach wschodzących oznacza, że należy się raczej liczyć z możliwymi wzrostami cen ropy naftowej czy gazu ziemnego. Należy też mieć na uwadze, że wyższe stopy procentowe przekładają się na sytuację kredytobiorców i gospodarkę najczęściej z istotnym opóźnieniem. W naszej ocenie, podejmując decyzje inwestycyjne należy brać pod uwagę różne scenariusze – również ten oznaczający pogorszenie się danych makroekonomicznych. Okazje inwestycyjne, w szczególności w długim horyzoncie czasowym, obecnie dostrzegamy w różnych branżach: w szczególności energetycznej, zbrojeniowej, biotechnologicznej, ale także w niektórych spółkach z sektora technologii, które w naszej ocenie powinny być beneficjentami rozwoju sztucznej inteligencji, a ceny ich akcji są naszym zdaniem wyraźnie niedowartościowane. W przypadku strategii akcyjnych trzeba mieć też świadomość ekspozycji na ryzyka, które mogą być trudne do uniknięcia, a są związane np. z konfliktami zbrojnymi.

Ostatnie odczyty PMI pokazują bardzo słabe nastroje w europejskim, w tym w niemieckim przemyśle. Jest to w naszej ocenie w znacznym stopniu rezultatem polityki regulacyjnej, które zmusza firmy do przenoszenia produkcji przemysłowej, zwłaszcza energochłonnej, poza Europę. Jeżeli koniunktura gospodarcza będzie dalej się pogarszać nie widzimy fundamentalnych powodów do utrzymywania się kursów walut państw Starego Kontynentu – w tym euro – na obecnych poziomach w relacji do amerykańskiego dolara. Warto pamiętać, że w odróżnieniu od walut europejskich, w tym polskiego złotego, w przypadku amerykańskiego dolara poziom krótkoterminowych stóp procentowych kształtuje sią na poziomach wyraźnie wyższych niż poziom oczekiwanej inflacji.

W czerwcu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 0,30%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,33%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia FOCUS Akcyjna – czerwiec/lipi…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 5 min