Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – lipiec/sierpień 2023

Mateusz Janicki pisze: W ciągu ostatnich dwóch miesięcy fundusz Caspar Akcji Europejskich radził sobie lepiej od benchmarku.

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lipcu wzrost o 3,53%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,14%.


W ciągu ostatnich dwóch miesięcy fundusz radził sobie lepiej od benchmarku. Największy wpływ na to miały spółki z obszarów energii i surowców. W przypadku pierwszej kategorii wynikało to ze wzrostu cen ropy, ale również pozytywnych informacji ze spółek dostarczających sprzęt wykorzystywany do wydobycia i poszukiwania ropy naftowej oraz rafinerii, które korzystają na wyższych marżach rafineryjnych, które z kolei są pochodną trwającego sezonu letniego (większy popyt na benzynę). Druga kategoria, to w szczególności spółki nawozowe, które odbiły się ze względu na wzrosty cen zbóż i tym samym nawozów. Wydaje się, że w przypadku obu sektorów częściowo zaczął się materializować scenariusz, o którym wiele spółek mówiło już od dłuższego czasu, ale było to opóźnione przez mocno zmienny rok 2022, który wywołał duże zamieszanie na rynku.

W ostatnich miesiącach wzrósł w funduszu udział akcji ogółem, w tym w szczególności zwiększył się udział spółek, które zaliczają się do 200 największych spółek z benchmarku. Portfel uległ również mocniejszej dywersyfikacji dzięki dodaniu spółek z obszaru ochrony zdrowia czy przemysłu.

Nadal widzę ryzyka dla gospodarki europejskiej, dlatego utrzymuję selektywne podejście do akcji europejskich i skupiam się na spółkach, które działają globalnie i są liderami w swoich kategoriach.

Spadek cen gazu w ostatnich miesiącach w Europie nie przełożył się na wzrost aktywności przemysłu. Konsumpcja gazu przez przemysł wciąż pozostaje na poziomie poniżej 2019 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że giełda i gospodarka to dwie różne kwestie. Inaczej w takim otoczeniu poradzi sobie duża, zdywersyfikowana spółka działająca globalnie niż lokalny dostawca części samochodowych.

Rynek gazu, szczególnie w Europie, również znajduje się w ciekawym punkcie. 9 sierpnia 2023 r. pojawiła się informacja o planowanym strajku pracowników terminali LNG w Australii, które odpowiadają za 10% globalnych mocy skraplania gazu ziemnego. Ceny gazu w Europie rosły tego dnia niemal o 40%, co pokazuje, jak napięta jest sytuacja na tym rynku. Potencjalne problemy z dostępnością wspomnianego surowca w przyszłości mogą istotnie wpłynąć zarówno na jego cenę, jak i ceny energii, szczególnie w Europie. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, które nie są uzależnione od importu gazu ziemnego, jego cena zwyżkowała maksymalnie o 10%. Takie sytuacje mogą powtórzyć się w przyszłości i dlatego energia pozostaje najważniejszym sektorem w ramach funduszu.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lipcu wzrost o 3,53%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,14%.

Podobne wpisy:


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – lipiec/sier…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min