Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia FOCUS Akcyjna – sierpień/wrzesień 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjna , czerwiec 2018, okazje w wielu sektorach Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią FOCUS Akcyjną (przed 1.12.2022 r. Strategią Akcji Skoncentrowanych) :

Informacja reklamowa. W sierpniu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 0,02%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,24%.

Rynki akcji w ostatnich tygodniach były pod presją rosnących rentowności obligacji.

W Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji 10-letnich osiągnęły poziom 4,5%, tj. blisko 1 punkt procentowy więcej niż wynosił ich poziom na początku bieżącego roku. Rosły również koszty pożyczek hipotecznych i rentowności obligacji na innych rynkach, m.in. w strefie euro. Wyższe rentowności można też było zaobserwować w przypadku amerykańskich obligacji indeksowanych inflacją. Obecnie 10-letnie amerykańskie obligacje rządowe indeksowane inflacją mają rentowność ok. 2,2% powyżej inflacji. Jest to najwyższy poziom od roku 2008.

Wzrost rentowności obligacji oznacza, że ich ceny spadły. Jednocześnie, w przypadku najważniejszych indeksów akcji w USA, zyski generowane przez spółki w relacji do ich wartości rynkowej są wyraźnie poniżej średniej z ostatniej dekady. Innymi słowy, obligacje mocno staniały – a akcje niekoniecznie. Jeżeli wyższe rentowności obligacji i wyższe oprocentowanie kredytów zaczną negatywnie przekładać się na sytuację gospodarczą i rynek pracy, FED będzie zapewne zmuszony do zmiany swojej polityki i zakończenia operacji zmniejszania sumy bilansowej. Powinno to pozytywnie przełożyć się na ceny obligacji. Jeżeli będziemy mieli otoczenie deflacyjne, ceny obligacji stałokuponowych o wysokim duration mogą na tym wyraźnie skorzystać. W sytuacji występowania otoczenia inflacyjnego, co jest naszym zdaniem prawdopodobne, dobrze mogą zachowywać się obligacje indeksowane inflacją.

Rynki akcji były też pod presją rosnących cen surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej. Zapasy paliw w USA systematycznie spadają. Po zeszłorocznym zmniejszeniu rezerw strategicznych ropy naftowej przez rząd USA, możliwości wpłynięcia na rynek przez administrację amerykańską są ograniczone. Co ciekawe – w ocenie większości analityków – ceny akcji producentów ropy zakładają, że obecne ceny ropy naftowej się nie utrzymają. Również kontrakty futures zakładają, że ceny ropy w kolejnych latach wyraźnie spadną. W naszej ocenie, o ile popyt będzie rósł w tempie podobnym do roku bieżącego istotny spadek cen ropy będzie możliwy, choć niekoniecznie przesądzony, o ile wydobycie istotnie zwiększą kraje należące do OPEC, w szczególności Arabia Saudyjska. W tej chwili niewiele na to wskazuje.

Uważamy, że szczególnie w takiej sytuacji jaką mamy obecnie wskazane jest selektywne podejście do inwestycji i wybieranie spółek w oparciu o analizę fundamentalną.

W sierpniu Strategia FOCUS Akcyjna odnotowała wzrost o 0,02%, podczas gdy benchmark wzrósł o 0,24%.Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia FOCUS Akcyjna – sierpień/wrz…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min