Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2022

Mateusz Janicki pisze: wysoki poziom inflacji

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Informacja reklamowa

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu spadek o 4,74%, podczas gdy benchmark spadł o 3,07%.


Po trzech latach dwucyfrowych wzrostów indeksu MSCI World z rzędu, rok 2022 przyniósł dwucyfrowy spadek tego indeksu.

Rok 2023 niesie wiele ryzyk i choć, analizując różne wskaźniki sentymentu inwestorów, wydaje się, że część z nich jest już uwzględniona w wycenach spółek giełdowych – to na pewno nie wszystkie. Na rynku panuje ogromna niepewność i czytając prognozy na ten rok, łatwo zauważyć, że opinie ekonomistów z największych firm inwestycyjnych są skrajnie odmienne. Rok 2022 miał stać pod znakiem „po-covidowego” odbicia popytu, jednak został zdominowany przez atak Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny.

Wydaje się, że wyższe stopy procentowe zostały już wycenione przez rynek, jednak pogorszenie wyników finansowych wciąż może mieć negatywny wpływ na zachowanie kursów spółek giełdowych w najbliższym czasie. Czynniki wpływające na inflację nie mogą w łatwy sposób zostać zahamowane przez banki centralne. Niższe stopy procentowanie nie zmienią sytuacji demograficznej, z którą zmagają się największe gospodarki świata, a która doprowadziła do niewystarczającej liczby pracowników dostępnych na rynku pracy. Nie pomogą one również rozwiązać problemu rosnących cen energii, wywołanych coraz większą presją na ograniczanie emisji CO2 i zwiększaniem zależności od źródeł odnawialnych – przy jednoczesnym ograniczaniu wydobycia węglowodorów. Napięcia geopolityczne i problemy z łańcuchami dostaw nasiliły również dyskusje o przenoszeniu produkcji z Chin bliżej konsumenta, co również będzie tworzyło presję inflacyjną, która w istotny sposób osłabia siłę nabywczą konsumentów. Banki centralne nie mają takich narzędzi, które mogłyby te problemy rozwiązać. Dodatkowo, w kwestii inflacji należy podkreślić, że łatwiej zredukować tempo jej wzrostu z 9% do 7%, niż z 7% do 5% i tak dalej. Dlatego też ostatnie sukcesy na tym polu nie powinny być przyjmowane z hurraoptymizmem. Ponadto, inflacja wcale nie musi spadać liniowo, możemy mieć jeszcze do czynienia z wieloma wahaniami – jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat ’70 i ’80 ubiegłego wieku. Takie wahania z pewnością będą budzić wiele emocji i mogą przyczynić się do wzrostu zmienności na rynkach finansowych. Silna recesja mogłaby pomóc obniżyć inflację, jednak banki centralne chcą tego scenariusza uniknąć. Dodatkowo, w przypadku pogorszenia otoczenia makroekonomicznego, politycy będą dążyć do wprowadzenia coraz to nowych programów socjalnych wspierających popyt, co będzie nasilało problem inflacji wbrew jakimkolwiek działaniom banków centralnych.

Ważną kwestią jest też bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Na ten moment wypełnienie magazynów gazu utrzymuje się na wysokim poziomie, a póki co zima jest łagodna. Potencjalne odwrócenie tej sytuacji może doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Gdyby były one jednorazowe, to nie będzie to miało istotnego znaczenia. Gdyby jednak okazało się, że brak gazu będzie się utrzymywał – wyniki europejskich firm z pewnością ucierpią. Zapewnienie gazu na przyszłą zimę będzie również istotną kwestią w 2023 roku, ponieważ na obecny sezon magazyny zostały częściowo zapełnione gazem, który jeszcze w pierwszej połowie roku płynął do Europy z Rosji.

Kluczowe dla gospodarek światowych będzie zakończenie polityki „zero-covid” w Chinach. Z jednej strony może to mieć pozytywne skutki, ponieważ wielu obywateli tego kraju wciąż ma oszczędności, które będzie chciało wydać, co może spowodować ożywienie gospodarki. Co też zresztą obserwowaliśmy w innych krajach. Z drugiej jednak strony, poziom wyszczepienia obywateli skutecznymi szczepionkami jest dużo niższy niż w krajach zachodnich. To oczywiście rodzi ryzyko powstawania dużych skupisk choroby, co może skłonić rządzących do ponownego wprowadzenia lockdownów. W skrajnym scenariuszu może to nawet spowodować mutacje wirusa, a kolejne odmiany mogą być groźniejsze od tych obecnie występujących. To ryzyko nie jest wysokie, ale należy mieć je na uwadze.

W ciągu ostatniego miesiąca strategia inwestycyjna nie uległa istotnej zmianie. W ramach subfunduszu nadal przeważony jest sektor energii ze względu na nieefektywność źródeł odnawialnych i niewystarczające inwestycje w wydobycie ropy i gazu. Ponadto, utrzymywany jest stabilny poziom gotówki, stanowiącej obecnie kilkanaście procent portfela – co pozwoli na okazjonalne zakupy na rynku akcji w przyszłości.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu spadek o 4,74%, podczas gdy benchmark spadł o 3,07%.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 4 min