Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcyjna USA – grudzień 2022

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych, awersja do ryzyka Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:

Informacja reklamowa. Strategia Akcyjna USA odnotowała w grudniu spadek o 8,77% podczas gdy benchmark spadł o 8,11%.

Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę nastrojów na rynkach akcji, w szczególności widoczna ona była w przypadku Europy i rynków wschodzących. Miało to miejsce pomimo słabych danych gospodarczych napływających z wielu gospodarek oraz kolejnych informacji o zwolnieniach pracowników dokonywanych przez firmy, w szczególności z sektora finansowego i technologicznego.

Przyczyn większej skłonności inwestorów do zakupów akcji było kilka. Napływające dane o inflacji w USA i Europie przestały zaskakiwać negatywnie, a często były wyraźnie niższe od prognoz co sprawiło, że inwestorzy mają nadzieję na zbliżający się koniec podwyżek stóp procentowych przez banki centralne. Co warte odnotowania, Japonia pomimo wzrostu inflacji nie zakończyła swojej polityki stabilizacji rentowności obligacji długoterminowych i przeznacza ekwiwalent nawet kilkudziesięciu miliardów dolarów dziennie na skup rządowych instrumentów dłużnych. Pomimo tego jen jest wyraźnie mocniejszy w stosunku do dolara niż kilka tygodni temu. Wydaje się, że jednym z powodów zwiększonego apetytu inwestorów na aktywa azjatyckie, ale też europejskie, jest nadzieja na poprawę sytuacji w chińskiej gospodarce.

Chiny odeszły od polityki „zero covid”, która wcześniej przyczyniła się do bardzo znacznego pogorszenia koniunktury. Dodatkowo ze strony chińskich władz zaczęły napływać sygnały co do możliwej zmiany polityki państwa wobec firm prywatnych i partnerów międzynarodowych. Istotna poprawa sytuacji gospodarczej w najbliższych miesiącach jest naszym zdaniem bardzo prawdopodobna. Tym niemniej, z dużym sceptycyzmem podchodzimy do perspektyw chińskiej gospodarki w długim terminie. Do ostrożności skłaniają nas ryzyka związane z przeinwestowaniem, w szczególności w branży nieruchomości mieszkaniowych. Po drugie, nie mamy przekonania, że władze odejdą od polityki zwiększającej rolę państwa w gospodarce na rzecz wzrostu roli wolnego rynku i rządów prawa (w odróżnieniu od rządów poprzez prawo). Po trzecie, w coraz większym stopniu chińska gospodarka będzie pod wpływem niekorzystnych zmian demograficznych i jej wpływu na zasoby siły roboczej także w przypadku obszarów miejskich. Po czwarte, prawdopodobne jest, że w wyniku polityki m.in. Stanów Zjednoczonych, Chiny będą odcinane od niektórych kluczowych technologii a firmy zagraniczne będą dążyły do relokowania produkcji do państw bardziej im przyjaznych.

Nastroje na europejskim rynku uległy poprawie w dużym stopniu dzięki uniknięciu czarnego scenariusza, który zakładał problemy z dostawami energii tej zimy. Dużo wyższe temperatury, znaczny wzrost wykorzystania węgla i wyłączenie istotnej części przemysłu chemicznego przyczyniły się do spadku popytu na gaz ziemny i istotny spadek jego cen. Oczywiście pogoda może być w kolejnych miesiącach, czy też podczas kolejnych zim, mniej korzystna a wykorzystanie węgla stoi w sprzeczności z przyjętymi celami klimatycznymi i zgodnie z zapowiedziami rządów powinno być w kolejnych latach ograniczane. Należy zatem liczyć się w przyszłości ze wzrostem popytu na gaz ziemny szczególnie w sytuacji, gdy cały czas wyłączane są w Europie (w Belgii i Niemczech) bloki w elektrowniach jądrowych. Niestety nie można powiedzieć, że kryzys energetyczny Europa ma za sobą.

Uważamy, że w roku obecnym zmienność na rynkach akcji może być wysoka. Inwestując środki klientów, będziemy brali pod uwagę, oprócz innych czynników, ilość gotówki generowaną przez spółki.

Strategia Akcyjna USA odnotowała w grudniu spadek o 8,77% podczas gdy benchmark spadł o 8,11%.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcyjna USA – grudzień 2022…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min