Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcyjna USA – marzec/kwiecień 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych, awersja do ryzyka Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:

Informacja reklamowa. Strategia Akcyjna USA odnotowała w marcu spadek o 7,14% podczas gdy benchmark spadł o 0,08%.

Pomimo kryzysu bankowego, który wybuchł w ubiegłym miesiącu, indeksy akcji w tym m.in. S&P 500 i MSCI World zakończyły miesiąc umiarkowanymi wzrostami, to jest odpowiednio o 3,5% i 2,8%. Z uwagi na wzrost polskiej waluty, wspomniane indeksy zanotowały w przeliczeniu na złotego stopy zwrotu bliskie zeru.

Co warto odnotować, to główne indeksy akcji w USA swoje wzrosty w ubiegłym miesiącu zawdzięczają 7 dużym spółkom technologicznym. Gdyby nie wzrosty kursów tychże spółek, główne indeksy akcji, w tym m.in. S&P500, zanotowałoby straty. Oprócz kursów akcji największych spółek technologicznych obserwowaliśmy ostatnio wyraźny wzrost kursów kryptowalut.

Banki centralne, w tym zarówno Europejski Bank Centralny jak i amerykański FED, zdecydowały w ubiegłym miesiącu o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. W wyniku pogarszających się oczekiwań co do kondycji gospodarczej, rentowności obligacji długoterminowych w USA zanotowały w ubiegłym miesiącu istotny spadek. Rentowność dziesięcioletnich obligacji rządowych na koniec lutego wynosiła 3,92%, na koniec marca 3,49%, a w dniu 4 kwietnia osiągnęła poziom 3,36%. Rynki długu reagowały spadkami rentowności, zarówno na informacje o kłopotach banków jak i na słabe dane o koniunkturze gospodarczej w USA. W tym, w szczególności, opublikowany na początku kwietnia odczyt ISM. Wskaźnik ISM, który pokazuje koniunkturę w amerykańskim przemyśle osiągnął w marcu poziom 46,3 punktu w porównaniu z 47,7 punktu w lutym. Odczyt poniżej 50 oznacza pogarszającą się koniunkturę. Podobne lub niższe poziomy indeks ISM osiągał w minionym ćwierćwieczu jedynie na początku epidemii COVID, podczas i po kryzysie finansowym w roku 2008 oraz po pęknięciu bańki internetowej w roku 2000.

We wszystkich wspomnianych wypadkach banki centralne przeprowadzały agresywne luzowanie polityki monetarnej m.in. poprzez obniżki krótkoterminowych stóp procentowych. Inwestorzy handlujący obligacjami spodziewają się zapewne podobnych działań w najbliższej przyszłości. W tym roku jednak zadanie dla banków centralnych wydaje się dużo trudniejsze z uwagi na wciąż wysoką inflację, w tym w szczególności utrzymującą się na wysokich poziomach inflację bazową. Jest prawdopodobne, że podwyżki stóp procentowych, które obserwujemy m.in. w przypadku USA i strefy euro od ok. 1,5 roku w pełnym stopniu przełożą się na koniunkturę gospodarczą dopiero za jakiś czas. Wiele z firm w minionych latach skorzystało z niskich stóp procentowych i mogło korzystnie ukształtować swoją strukturę zadłużenia m.in. emitując obligacji o relatywnie długim terminie do wykupu. W przypadku tych emitentów ewentualny wzrost kosztów finasowania dopiero za jakiś czas może się przełożyć negatywnie na ich kondycję finansową.

Kryzys bankowy wydaje się, że został zatrzymany, ale nie można wykluczyć, że o kłopotach banków – i to niekoniecznie amerykańskich – usłyszymy w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Będzie to m.in. zależało od tego czy problemy z płynnością, które obserwowaliśmy w przypadku wielu instytucji finansowych przerodzą się z czasem w problemy z jakością portfela kredytowego. Wiele banków, chcąc ograniczyć ryzyko, może zdecydować się na zaostrzenie polityki kredytowej. Paradoksalnie taka polityka, choć zrozumiała, może wpłynąć negatywnie na koniunkturę gospodarczą i sytuację samych banków. Wydaje się, że za branże o podwyższonym ryzyku kredytowym można uznać te, które w minionych latach szczególnie mocno zyskały na polityce niskich stóp procentowych, w tym przynajmniej część branży nieruchomości.

Strategia Akcyjna USA odnotowała w marcu spadek o 7,14% podczas gdy benchmark spadł o 0,08%.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcyjna USA – marzec/kwiecie…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 5 min