Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest fundusz ETF i jak zacząć inwestować?

Co to jest fundusz ETF i jak zacząć inwestować?

Spis treści

1. Czy warto inwestować w fundusze ETF? >

2. IKE – Podstawowy podział funduszy ETF >

3. Jak zacząć inwestowanie w ETF? >

Informacja reklamowa. ETF to rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, który kopiuje rozwój aktywów bazowych – np. indeksu, towaru lub obligacji. Jedną z zalet takiego funduszu może być to, że jest on notowany na giełdzie, a dzięki temu jest bardziej płynny od tradycyjnego funduszu.


Fundusze ETF są stosunkowo młodym produktem rynku kapitałowego. Pierwszy taki fundusz pojawił się w Kanadzie w roku 1990 i odzwierciedlał indeks 35 największych spółek notowanych na parkiecie w Toronto. Obecnie na giełdach całego świata notowanych jest ponad 10 tysięcy funduszy ETF, z których jedenaście jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najwięcej ETF-ów, co nie powinno dziwić, powiązanych jest z giełdą amerykańską, a konkretnie indeksem Standard & Poors 500, czyli indeksem pięciuset największych spółek listowanych w Nowym Jorku. Za najbardziej znany ETF kopiujący ten indeks uchodzi tzw. Spider, czyli SPIDER S&P 500 ETF.

Sprawdź też nasz poradnik: Fundusz inwestycyjny otwarty czy zamknięty?

Czy warto inwestować w fundusz ETF?

Dużą, docenianą przez inwestorów zaletą funduszy ETF są stosunkowo niskie koszty działalności, przez co są one z reguły tańsze niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Kolejną jest głęboka dywersyfikacja, czyli rozproszenie ryzyka, bo nabywając ETF inwestor staje się właścicielem niewielkich udziałów w dużej części aktywów. Dlatego w oczach inwestorów fundusze ETF uchodzą za relatywnie bezpieczne.

Ale są i wady. Po pierwsze, stopa zwrotu wypracowywana przez fundusze ETF jest z reguły niższa niż aktywów bazowych. Po drugie, inwestor musi sobie zdawać sprawę, że ETF-y koncentrują się na jednym typie aktywów i jeśli one spadają, to również wycena funduszu ETF spada. Przykładem może być ETF inwestujący w ropę naftową – jeśli cena tego surowca rośnie, to wycena ETF-u pnie się w górę, ale przy odwrotnym scenariuszu nasz majątek topnieje.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie w surowce

Podstawowy podział funduszy ETF

ETF inwestuje i jest posiadaczem aktywów bazowych – akcji, obligacji, walut, instrumentów pochodnych – a przy tym w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych sam jest emitentem akcji. Podstawowy podział funduszy ETF obejmuje fundusze:

  • globalne (światowy rynek),
  • regionalne (np. Stany Zjednoczone lub Japonia),
  • sektorowe (konkretny sektor gospodarki, np. banki, biotechnologia),
  • surowcowe (np. ropa naftowa),
  • obligacyjne (obligacje skarbowe i/lub korporacyjne).

Sprawdź też nasz poradnik: Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Jak zacząć inwestowanie w fundusz ETF?

Fundusze ETF są oferowane przez wiele działających na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Szukając konkretnych rozwiązań inwestycyjnych najlepiej wejść postawić na takie TFI, które działa za zgodą regulatora rynku, ma przynajmniej kilkuletnią tradycję działalności na polskim rynku i cieszy się dobrą opinią klientów. W ofercie Caspar TFI, w tej chwili nie ma funduszu ETF.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Co to jest fundusz ETF i jak zacząć inwesto…

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min