Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Spis treści

1. Czym są fundusze inwestycyjne? >

2. Fundusze inwestycyjne – rodzaje >

Informacja reklamowa. Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularnym sposobem na oszczędzanie bądź pomnażanie majątku. Coraz więcej osób podejmuje decyzje o skorzystaniu z pomocy profesjonalnych zarządzających i ulokowaniu kapitału w funduszach inwestycyjnych.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania. Zbierają środki od wielu inwestorów i lokują je w różnych aktywach finansowych, takich jak akcje, obligacje, surowce oraz inne instrumenty bazowe (na przykład indeks giełdowy, notowania spółek akcyjnych, rentowność obligacji, surowce, metale szlachetne, produkty rolne i wiele innych aktywów). Wpłaty są z kolei przeliczane na tytuły uczestnictwa i wyrażają one proporcjonalny udział inwestorów w majątku zebranym przez fundusz.

Dodatkowo fundusze inwestycyjne są uważane za bezpieczniejsze niż inwestycje bezpośrednie, ponieważ ryzyko jest rozproszone po wielu aktywach. Fundusze inwestycyjne są również zalecane dla inwestorów, którzy nie mają wiedzy lub czasu na samodzielne inwestowanie.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Jakie są rodzaje funduszów inwestycyjnych? Fundusze inwestycyjne możemy podzielić według zawartości portfela na:

  • fundusze akcyjne: inwestują w akcje lub papiery wartościowe, aby uzyskać relatywnie wyższy zwrot;
  • fundusze obligacji: inwestują w obligacje, aby uzyskać możliwie stabilny zwrot w postaci odsetek;
  • fundusze mieszane: inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, aby uzyskać zarówno odpowiednio wyższą stopę zwrotu, jak i stabilne odsetki;
  • fundusze pieniężne: inwestują w stosunkowo bezpieczne aktywa, takie jak lokaty bankowe, obligacje skarbowe i certyfikaty depozytowe, aby uzyskać dość stabilne odsetki;
  • fundusze nieruchomości: inwestują w nieruchomości, takie jak mieszkania i lokale użytkowe, aby uzyskać relatywnie wyższy zwrot;
  • fundusze hedgingowe: inwestują w aktywa, takie jak towary, akcje, obligacje i różne instrumenty finansowe, aby uzyskać relatywnie wyższy zwrot.

Rodzaje funduszy - infografika


Wyróżniamy także rodzaje funduszy inwestycyjnych według kryterium uczestnictwa:

  • fundusze otwarte: są to fundusze, które mają otwarte zapisy, co oznacza, że inwestorzy mogą wpłacać i wypłacać swoje kapitały w dowolnym momencie. W przypadku tych funduszy wszystkie wpłaty i wypłaty są pokrywane przez aktywa funduszu;
  • specjalne/specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które różnią się od funduszy otwartych tym, kto może być uczestnikiem funduszu. W tym przypadku możliwość uczestnictwa ściśle określa statut;
  • fundusze zamknięte: są to fundusze, które nie mają otwartych zapisów. Oznacza to, że inwestorzy nie mogą wpłacać ani wypłacać swoich środków w dowolnym momencie. Fundusze zamknięte oferują zwykle niższe koszty obsługi niż fundusze otwarte.

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować małe kwoty?


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

autor: Caspar TFI czas czytania: 1 min