Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze mieszane – jak inwestować?

Fundusze mieszane

Spis treści

1. W co inwestują fundusze mieszane >

2. Czym są fundusze mieszane >

3. Fundusze mieszane z perspektywy inwestora >

4. Fundusze mieszane – jak zainwestować >

Informacja reklamowa. Fundusze mieszane mogą być dobrym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy mają już pewne doświadczenie na rynku kapitałowym, ale jednocześnie nie są entuzjastami podejmowania dużego ryzyka.

W co inwestują fundusze mieszane

Fundusz mieszany – ostatnio często nazywany hybrydowym – inwestuje aktywa zarówno w akcje, jak i cieszące się opinią znacznie bezpieczniejszych obligacje lub bony skarbowe. Łączy więc wodę z ogniem: ryzykowne, z reguły charakteryzujące się dużymi wahaniami cen akcje ze znacznie bardziej stabilnymi i mniej ryzykownymi obligacjami. To powoduje, że fundusze mieszane są co do zasady bardziej stabilne i dają inwestorowi większe poczucie bezpieczeństwa. To ostatnie wynika z tego, że akcje i obligacje są odwrotnie skorelowane. W normalnych warunkach rynkowych zarabiają albo akcje, albo obligacje, co powoduje, że posiadacz jednostek uczestnictwa funduszy mieszanych zawsze wygrywa. Niestety, dzisiaj, w dobie wojny, głębokiego kryzysu energetycznego oraz wysokiej globalnej inflacji w wielu funduszach mieszanych w ostatnim czasie traciły oba rodzaje aktywów.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Czym są fundusze mieszane

Jeśli największymi zaletami funduszy mieszanych, poza dywersyfikacją, jest umiarkowane ryzyko i odporność na wahania cen, to trzeba pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich instrumentów tego rodzaju. Wszystko zależy od polityki konkretnego funduszu, a więc od tego jaką część swoich aktywów inwestuje on w instrumenty ryzykowne (akcje), a jaką w stabilniejsze obligacje.

Jeśli inwestor akceptuje wyższe ryzyko – taki fundusz daje szansę na większy zysk – to powinien zainteresować się funduszami mieszanymi aktywnej alokacji. W ich wypadku zarządzający inwestuje znaczącą większość środków – w sprzyjających warunkach rynkowych może to być nawet 100% – w akcje spółek notowanych na giełdzie. Ostrożniejsi inwestorzy powinni się z kolei zainteresować przede wszystkim funduszami mieszanymi zrównoważonymi, w wypadku których zarządzający ma prawo zainwestować w akcje od 40 do 60% aktywów. Osoby akceptujące wyłącznie małe ryzyko powinny szczególnie przychylnym okiem spojrzeć na fundusze mieszane stabilnego wzrostu.

Sprawdź też nasz poradnik: Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze mieszane z perspektywy inwestora

Jednak wybierając fundusz mieszany inwestor powinien się uważnie przyjrzeć nie tylko akcyjnej części jego polityki inwestycyjnej, ale zwrócić też uwagę na to, w jakie obligacje fundusz inwestuje. Trzeba bowiem pamiętać, że znacznie bezpieczniejsze są obligacje skarbowe, emitowane przez rządy poszczególnych państw, a już obligacje korporacyjne, które emitują firmy, mogą się okazać znacznie bardziej ryzykowne.

Jak w wypadku każdego funduszu inwestycyjnego warto dokładnie sprawdzić te z nich, które wydają się najbardziej interesujące. Zobaczyć jaką stopę zwrotu (zysk dla inwestorów) wypracowały w dłuższym horyzoncie czasowym, czyli w ostatnich dwóch-pięciu latach, jakim doświadczeniem dysponuje zarządzający i dokładnie przeczytać „Kartę funduszu”. Znajdziemy w niej między innymi informację o tym, jaka część środków jest inwestowana w akcje, a jaka w obligacje lub bony skarbowe.

Fundusze mieszane – jak zainwestować

Wiele przydatnych informacji można znaleźć w internecie – w tym na stronie internetowej Caspar – bądź u doradców, czy też w prasie specjalistycznej. Warto jednak pamiętać, że fundusze mieszane są wyłącznie funduszami inwestycyjnymi, a te dostępne są w ramach ofert wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych. Tak, jak fundusze akcyjne, stabilnego wzrostu czy obligacji.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Fundusze mieszane – jak inwestować?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min